Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Všeobece záväzné nariadenie nadobudne právoplatnosť 15 dní po vyhlásení.

 

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec  najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.Read more: https://www.dolnystal.eu/sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-pred-schvalenim/

VZN zverejnené min. 15 dní pred schválením:

 
 

Platné VZN:

1-2008VZN o poskytnutí dotácií.doc (116,5 kB) - zrušené

7-2008 VZN o zvláštnom užívaní ciest.doc (69 kB)

5-2009 VZN o opatrovateľkskej.pdf (110,7 kB)

7-2009 VZN o-vylepovani-plagatov-a-umiestnovani-zivelnych-napisov.pdf (145,3 kB) - platné do 17.3.2016

4 -2010 VZN 4-2010 - pre určenie prístupu k hromadným informačným prostriedkom obce Dolný Štál v období volebnej kampane.doc (119 kB)

1-2011 zrušenie OCP.pdf (74,9 kB)

2 2011 TRHOVY poriadok 2011.pdf (107,9 kB)

6 2011 výška nájomného.pdf (153,9 kB) - zruš., nahrádza VZN č. 6/2016

8 2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk.pdf (154,9 kB)

9 2011 VZN o školskom obvode

2-2012 -VZN o užívaní VP  (95,3 kB)

3-2012 - Dodatok k VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby - zrušené

5  - 2012 o miestnych daniach a poplatkoch - úplné.pdf (183,4 kB)

1-2013VZN o financovaní škôl2013 - .pdf (159 kB)

2-2013 VZN o financovaní škôl2013 so zmenami .pdf (285247)

3-2013 VZn o školnom a zápisnom na šk. rok  2013-14 n.pdf (144100)

4-2013ZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia2014.pdf (228872) - zruš.

5-2013 VZN o sociálnej pomoci.pdf (226780)

6-2013 VZN o nakladaní s odpadmi.pdf (275186)

7-2013 VZN o financovaní škôl v roku 2014 - na OZ.pdf (284888)

1-2014 VZn skolne 2014-2015 - schválené.pdf (142048)

2-2014 VZN o nájme bytov.pdf (244308), PRíloha k VZN 2-2014 - byty.pdf (309657)

3-2014 VZN  o volebnej kampani.pdf (198265)

1-2015- VZN o financovaní škôl 2015.pdf (324350)

2-2015 VZN o poskytovaní dotácií .pdf (399389)

3-2015 - VZN  o financovaní škôl - zmena na rok 2015pdf (328769)

4-2015 - VZN  o nakladaní s odpadmi - zmena.pdf (276003)

5-2015 - VZN skolne na sk. rok 2015-2016 .pdf (251894)

6-2015  VZN o daniach a poplatkoch od 2016.pdf (362034)

5a- Príloha č. 1 k VZN.pdf (441,2 kB)

5b-Schéma záväzných častí a VPS.pdf (4,4 MB)

3 - 2018 - VZN školne 2018-2019.pdf (207936)

VZn skolne 2018-2019.pdf (207936)

4 - 2018 -VZN skolne od 1 1 2019.pdf (207745)

1-2019 VZN o financovani skol v roku 2019.pdf (257256)

2-2019 VZn skolne 2018-2019 - od febr 2019.pdf (208259)

3-2019 VZN skolne 20019-20 schv.pdf (208601)

4 -2019 VZN skolne 20019-20 - zmena stravného.pdf (212491)

6 2019 VZN -  o nakaldaní s odpadmi od r 2020 - .pdf (306767)

1-2020 VZN o školskom obvode obcí.pdf (210289)

2-2020 - VZN o ochrannom pásmo pohrebísk.pdf (181761)

3-2020 VZN - o nakaldaní s odpadmi schv.pdf (387984)

4-2020 VZN o  kronike obce.pdf (338934)

5-2020 VZN o školskom obvode obcí.pdf (212189)

11 2019 VZN - skolne od febr. 2020 - schv.pdf (210082)


technical schools