Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

 1. Názov zákazky:                      Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci                                                Dolný Štál – projektová dokumentácia

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                                    Obec Dolný Štál

Sídlo:                          M. Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

IČO:                            00305430

Web:                           https://www.dolnystal.eu/sk/

 

Kontaktné údaje pre VO: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín

Ing. Beáta Topoľská

Telefón: 0903 373 414

E-mail: enixasro@gmail.com

           

 1. Opis a rozsah zákazky

Predmetom zákazky sú služby – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie s podrobným rozpočtom podľa architektonickej štúdie. Ide o zmenu dispozície zdravotného strediska za účelom dobudovania priestorov pre ordináciu všeobecného lekára. Objekt slúži ako centrum zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál.

Súčasťou bude zapracovanie minimálnych požiadaviek energetickej hospodárnosti budov do projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti zákonov, vyhlášok a smerníc EÚ.

V projektovej dokumentácii musí byť dodržaný súlad architektonickej štúdie s projektovou stavebnou dokumentáciou (rozloženie využitia jednotlivých priestorov v kontexte poskytovaných služieb, priestorové a architektonické požiadavky) a súlad s navrhovanými výdavkami. V súlade s výzvou budú podporené projekty, pokiaľ pri obnove/výstavbe budov alebo ich častí sa budú realizovať opatrenia na minimalizáciu vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky (zadržanie vody, prehrievanie prostredia a pod.) napr. v podobe zelených fasád a striech. Projekt pri obnove budov alebo ich častí musí plniť požiadavky na hygienické parametre vnútorného prostredia budov (výmena vzduchu, využitie denného svetla a kvalita umelého osvetlenia ako aj akustické parametre budovy). Podporené stavebné objekty (verejne prístupné priestory a verejne prístupné budovy) musia byť plne bezbariérové v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania - projekt spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Opis a rozsah diela, ktoré bude projektová dokumentácia riešiť, je špecifikovaný v prílohe č. 4 Architektonická štúdia.

 

Celková projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane rozpočtov a výkazov výmer bude vypracovaná a odovzdaná:

 • v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej podobe a
 • 2 x v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer vo formáte .xls/.xlsx.

Všetko musí byť zahrnuté v ponukovej cene.

 

Rozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

Klasifikácia - CPV kód: 71320000-7, 71330000-0

 

Druh zákazky: Zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – služby.

 

 1. Termín plnenia:
 • viď zmluvné podmienky, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto výzvy.

 

Dôrazne upozorňujeme záujemcov, aby venovali zvýšenú pozornosť zneniu zmluvných podmienok a dôkladne si zmluvu o dielo prečítali pred jej podpísaním. Nie je prípustné meniť znenie zmluvných podmienok.

 

 1. Miesto dodania:

Obec Dolný Štál, M. Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

 

 1. Komunikácia

Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomne, elektronicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou.  

Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.

 

 1. Podmienky účasti

 

 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti stanovenú podľa § 32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

c) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.

 

 1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím s Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - preukazuje čestným vyhlásením.

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

 

 1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania v EUR s DPH.

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie predmetu zákazky.

Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

51 633,33 EUR bez DPH

 

 1. Lehota viazanosti ponúk

Do 31.12.2019

 

 1. Obsah ponuky:
 1. identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail,  s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,
 2. doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. e) – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; postačuje fotokópia alebo informácia o zapísaní uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov vedenom ÚVO,
 3. doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie k splneniu podmienky účasti o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím s Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 4. návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzača oprávnenou osobou,
 5. za uchádzača doplnená na vynechaných miestach a podpísaná zmluva o dielo (do ponuky postačuje 1 x).

 

Doklady predložené v ponuke v listinnej forme musia byť originály alebo overené kópie, ak nie je ustanovené inak. Doklady v ponuke predloženej e-mailom je potrebné predložiť ako skeny s podpisom oprávnenej osoby za uchádzača.

Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

 

 1. Predkladanie ponúk

Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke a označením:

PD DOLNÝ ŠTÁL – ponuka – NEOTVÁRAŤ

Kontaktná osoba je uvedená v bode 2. výzvy.

 

Miesto doručenia ponuky v listinnej podobe: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín

Doručenie ponuky e-mailom ako skeny dokumentov: enixasro@gmail.com

 

Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 30.4.2019 do 10:00 hod.

 

 1. Vyhodnotenie ponúk

Dňa 30.4.2019 o 14:00 hod. v Enixa, s.r.o.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom a úradne osvedčeným splnomocnením podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk v rámci predmetnej zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

 

 1. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci IROP a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v prípade, ak bude podaná ŽoNFP na CUZS schválená.

Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje.

Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú upravené v zmluve o dielo, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve.

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                           Ing. Beáta Topoľská,

                                                                                                          zodpovedná za VO

 

 

Dňa 18.4.2019

 

Prílohy výzvy:

1. Návrh na plnenie kritéria

2. Čestné vyhlásenie - vzor

3. Zmluva o dielo

4. Architektonická štúdia

                              

                                                                               

 Prílohy č. 1-3  k stiahnutiu

Príloha č. 4., - pdf: Štúdia:

Príloha č. 4. MACOSX - Štúdia

 

 


technical schools