Vyhlásenia, výzvy / Meghirdetések

Vyhlásenie zámeru - Telekeladás meghirdetése

25.06.2020 10:04
Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja pozemkov v k.ú. Dolný Štál v prospech vlastníkov stavieb: parc. č. 3110/34 - zastavaná plocha o výmere 1250 m2, na ktorom je psotavený bytový dom s.č....

Prenájom priestorov - Výzva č. 4/2020 / Bérlet meghirdetése

22.04.2020 11:56
Výzva č. 4/2020 OBEC DOLNÝ ŠTÁL v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka a na základe...

Predaj pozemku, výzva č. 3/2020 - Telekeladás meghirdetése

22.04.2020 11:53
V Dolnom Štále, dňa 21.4.2020 Naša značka: OU 49/2020-2 Vybavuje: Ing. Domonkosová...

Predaj pozemku, výzva č. 2/2020 - Telekeladás meghirdetése

22.04.2020 11:49
V Dolnom Štále, dňa 21.4.2020 Naša značka: OU 49/2020-2 Vybavuje: Ing. Domonkosová...

Predaj pozemku - Výzva č. 1/2020 - Telekeladás meghirdetése

09.01.2020 11:33
V Dolnom Štále, dňa 22.01.2020 Oznamujeme záujemcom, že otváranie obálok prijatých návrhov na základe nižšie uvedenej Výzvy č. 1/2020 sa koná 28.1.2020 na Obecnom úrade v Dolnom Štále o 13:00...

Predaj stavebného pozemku - výzva č. 3/2019 - informácie, vyhodnotenie VOS

04.07.2019 10:15
07.08.2019 Otváranie obálok Oznamujeme účastníkom VOS, že otváranie obálok sa koná 14.8.2019 o 18:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu - Dolný Štál. Ul. Pri škôlke č....

Verejná obchodná súťaž č. 2/2019

21.03.2019 11:56
V Dolnom Štále, dňa 13.3.2019 Naša značka: OU 219/2019-1 Vybavuje: Ing. Domonkosová...

Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2019

13.03.2019 14:13
OBEC DOLNÝ ŠTÁL   Vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Záíkona č. 513/1991 zb. – Obchodný zákonník a § 9 a ods. 1 písm. a) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších...

Vyhlásenie zámeru č. 4/2018

03.12.2018 17:13
- Oz vyhlasuje zámer dlhodobého prenáj časti parcely č. 1719/1 v k.ú. Horný Štál  o výmere 788,8 m2 za navrhnuté podmienky .  za cenu 0,05 eur/m2/rok (cena obvyklá, viď. návrh na...

Vyhlásenie zámeru č. 3/2018

23.11.2018 07:30
Predaj pozemku - časť parc. č. 80/143 v k.ú. Tône Obec Dolný štál vyhlasuje zámer predaja časti parcely č. 80/43 v k.ú Tône. Šírka pozemku priebežne Gárdonyskou ulicou je 19,3 m2. Na predaj je...

Výzva č. 2/2018

19.03.2018 10:15
Predaj pozemku - časť parc. č. 80/143 v k.ú. Tône Obec Dolný štál vyhlasuje zámer predaja časti parcely č. 80/43 v k.ú Tône. Šírka pozemku priebežne Gárdonyskou ulicou je 19,3 m2. Na predaj je určená...

Výzva č. 1/2018

15.03.2018 14:29
Prenájom miestností v stomatologickej ambulancii OBEC DOLNÝ ŠTÁL v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991...

Výzva č. 1/2017

01.06.2017 14:20
V Dolnom Štále, dňa 01.06.2017 Naša značka: OU 343/2017-2 Vybavuje: Ing. Domonkosová...

Výzva č. 6/2016 - Prenájom ambulancie

16.11.2016 16:28
OBEC DOLNÝ ŠTÁL v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka a na základe uznesenia OZ...

Výzva č. 5/2016 - predaj, AVIA

10.11.2016 10:11
Vec:  Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Dolný Štál   Obec Dolný Štál so sídlom Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 , IČO 00305430,...
1 | 2 >>

Prenájom obecných bytov:

Ul. Gárdonyská, Blok C,  byt č. 1-9 Vzorová zmluva Gárdony .pdf (198340)

Ul. Gárdonyská, Blok B, byt č. 1-9 Vzorová zmluva Gárdony .pdf (198340)

Hornoštáslka cesta, byt č. 1-9 - Vzorová zmluva - Hornoštálska

Vyhlásenie zámeru nakladať majetkom -rok 2014

 • Starostka obce vyhlasuje zámer Obce Dolný Štál predať parcely vedené na LV č. 1647v KN reg. E ako parc. č. 485/1 - 1240 m2  - orná pôda v podiele 10/81, parcely vedené na LV č. 868v reg. KN-E ako  parc.č. 483/2 - orná pôda o výmere 205 m2 v celku a  parc. č. 482/2 - orná pôda o výmere 216 m2 v celku - priamym spôsobom z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, že žiadateľom je užívateľ  , ktorého stavby sa nachádzajú na predmetnom pozemku. Predajnú cenu, ktorá nemôže byť nižšia ako cena podľa znaleckého psoudku,  navrhnuje kupujúci.

Zámer vyhlásený 19.5.2014

 

 • Starostka obce vyhlasuje zámer prenajímať parcely vo vlastníctve obce vedené na LV 1680 ako trvalé trávnaté porasty, p.č. 1338 o výmere 2272 m2, parc. č. 1340 o výmere 5688 m2 a parc. . 1159 o výmere 0,2257 m2 priamym spôsob na základe vhodného osobitného zreteľa, že parcely užíva nájomca susedných  poľnohospodárskych pozemkov.

Zámer vyhlásený 19.5.2014

 

 

Právny rámec:

Zámer predaja alebo prenájmu na viac ako 10 dní sa zverejňuje  na obdobie min. 15 dní pred uzavretím zmluvy.

Podľa zákona o majtku obcí sa zverejňuje:

1. Zámer predaja nehmuteľnosti

2. Forma predaja nehnuteľnosti

3. Prevod nehnuteľných vecí, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľných vecí, ktorých nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy podľa zákona č. 90/1996 o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov ktoré obec previedla zo svojho vlastníctva do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci; informácia sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Zverejňuje sa dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, právny titul, ako aj informácie o identifikačných údajoch osôb ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva v rozsahu :
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno
- adresa pobytu alebo sídlo
- identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

Zverejnenie zmlúv o nakladaní majetkom - prenájom, kúpa, predaj, vecné bremeno

Vagyonjogi szerződések - bérlet, eladás, vétel, telki szolgalom

 1. Vendégh Peter.pdf (105,3 kB) - prevod vl.
 2. Občianske združenie ALI-BI - prenájom
 3. Občianske združenie ECOri - prenájom
 4. Prevod vlatníctva prípojky NN - 3x9b.j. Dolný Štál-
 5. Kúpno-predajná zmluva, Sebo J. 
 6. Zmluva o buducej kupnej ZSE.pdf (1,5 MB)
 7. Zámenná zmluva- Pozemkové spoločenstvo Dolný Štál
 8. Zámena pozemkov, cintorín - PD Dolny Stal.pdf (114,4 kB)
 9. Kúpno-predajná zmluva Horváth Peter.pdf (118,5 kB)
 10. SKADENT - zubná ambulancia-nájom.pdf (452,7 kB)
 11. ZMLUVA Raso - soc. budova na trhovisku - nájom.pdf (93,1 kB)
 12. ZMLUVA Takács- soc. budova na trhovisku - nájom.pdf (92,3 kB)
 13. Bartalosova Marta poz. pod predajňou.pdf (141,7 kB)
 14. Bartalosova Marta - poz. , autobusova zast.pdf (140,3 kB)
 15. Vecne bremeno SPP.pdf (1248133)
 16. .Zmluva o vecných bremien ZSE- VB1.pdf (44768), VB2.pdf (75715), VB3.pdf (71666), VB4.pdf (64689)
 17. Kúpno-predajná zmluva Nagy Lívia.pdf (123304)
 18. Kúpna-predajná zml. ZSE,KZ1.pdf (48509), KZ2.pdf (71203), KZ3.pdf (32162)
 19. Spotlight - prenájom miesta pre RIZ Dolny Stal.pdf (558570)
 20. ALI-BI - nájom.pdf (143364)
 21. Drevena garaz - nájom.pdf (173486)
 22. Ecori - nájom .pdf (161536)
 23. Reformovaná kresťanská cirkev - nájom .pdf (146203)
 24. Dodatok č. 1. Penájom streľnice - Black Hawk
 25. Slovenský rybársky zväz - ZO Topoľníky.pdf (162390)
 26. Kupna zmluva od Baďura J.pdf (70123)
 27. Nájomná zmluva DAN Slovakia - pozemky.pdf (407183)
 28. Vecne bremeno - QUESTER.pdf (65233)
 29. Predaj pozemkov pre DAN Slovakia Agrar.pdf (125449)
 30. Kúpno-predajná zmluva,  Lengyel Roland a manž.pdf (68885)
 31. Kúpno-predajná zmluva, Farkas Mikuláš a  manž.pdf (101853), 
 32. Kúpno-predajná zmluva - Jozsa Z a R.pdf (233961)
 33. Kúpno - predajná Zmluva Jozsa Tibor.pdf (232203)
 34. Kúpno-predajna - Jozsaova.pdf (231897)
 35. Nájomná zmluva -pozemky PD.pdf (335971) + dodatok z roku 2015
 36. Dodatokč. 1. - Kúpno-predajnej zmluvy,  Farkas M a manž.pdf (230112)
 37. Zámenná zmluva - Pozemkové spoločenstvo Dolný Štál .pdf (101775)
 38. Dodatok 2 Farkas Mikuláš.pdf (223842)
 39. Dodatok 3 Farkas Mikuláš.pdf (144604)
 40. Kúpno-predajná zmluva Hatinová.pdf (229456)
 41. Zmluva o budúcej zmluve -cyklocesta - Ollariova.pdf (237940)
 42. Zmluva o budúcej zmluve  cyklocesta - -Milosrdní B 2.pdf (240054)
 43. JozsaTibor - dodatok.pdf (190309)
 44. Jozsaova Etela - dodatok.pdf (190383)
 45. Zmluva o nájme pozemku - TTSK - cyklocesta.pdf (317772)
 46. OTP - nájomná zmluva.pdf (121989)
 47. Prenájom obchodných priestorov - Radi Béla.pdf (126573)
 48. OTP Dodatok.pdf (44702)
 49. ZMLUVA O NÁJME GIM Tech.pdf (226173)
 50. Wimmer - predaj záhrady.pdf (211559)
 51. Wimmer A - dodatok.pdf (151632)
 52. Nagy Péter - pozemok.pdf (274330)
 53. Požiarne vozdilo TATRA - PD Dolný Štál.pdf (113334)
 54. Kúpno-predajná zmluva - Jobabgy pozemok.pdf (61231)
 55. Kovács - Pálffy - pozemok.pdf (172601)
 56. Poľovnícky zväz - prenájom streľnice.pdf (115302)
 57. Süll Vilmos.pdf (216433)
 58. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Radi Béla- dodatok.pdf (73018)
 59. ZMLUVA Raso - dodatok.pdf (75063)
 60. ZMLUVA Takacs - dodatok.pdf (75049)
 61. Penájom mietností v ObZS - Szelle Valéria.pdf (218538)
 62.  Prenájom popľnohospodárskych pozemkov - DAN SlovakiaSKMBT_C224e18041015370.pdf (110615)
 63. Kacz Tibor- kúpno -pozemok -  predajná zmluva.pdf (207000) 
 64. Dodatok č. 1. : Kacz Tibor- zmluva - dodatok.pdf (122453)
 65.  Predaj pozemku: Jobbagyová.pdf (143453)
 66. Dodatok č. 1 - k nájomnej zmluve - ALi-BI. Dodatok c 5 - ALi_BI.pdf (37103)
 67. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Be-Fet Szelleova.pdf (40119)
 68. Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluve - Jobbagy - pozemok dodatok c 1.pdf (83619)
 69. Kúpno - predajná zmluva, parc. č. 80/250 - Zmluva -  Kovacs - Palffy.pdf (97682),  
 70. Dodatok c. 1 Kúpnopredajnej zmluvy Kovacs - Palffy . Zmluva -  dodatok 1.docx (22900)
 71. Kúpno - predajná zmluva na pozemok - Zmluva - Virág N.docx (24200)
 72. Kúpno-predajná zmluva na pozemok -  Kúpna zmluva - Ján Benedek.pdf (117209)
 73. Nájomná zmluva - dlhodobý prenájom pozemku Obec Dolný Štál - Ďuriš Pavol .pdf (193107)
 74. Nájomná zmluva - dlhodobý prenájom Ďuriš Pavol -  Obec Dolný Štál.pdf (194968)
 75. Nájomná zmluva - Doatok č.1 - DAN Slovakia SKMBT_C224e20041611010.pdf (108385)
 76. Zmluva o prenájme pozemku - Józsa : SKMBT_C224e20060212310.pdf (107571)
 77. Zmluva o zriadení vecného bremena: ZSE-D - NN prívod SKMBT_C224e20071612040.pdf (181067)

technical schools