Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu

10.11.2016 09:03
Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002...

Rozhodnutie verejnou vyhláškou SIŽP - DAN Slovakia Agrar

Rozhodnutie verejnou vyhláškou DAN.pdf (924554)

zverejnenie od 24.8.2020 do 23.10.2020

Upovedomenie o začatí konania v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vpylvov na životné prostredie

14.03.2018

Rozšírenie činnosti spoločnosti o spevnenú plochu - DARUTIL, s.r.o. - informácia od OÚ Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie

k stiahnutiu tu:

DARUTIL.pdf (100530)

Výrub stromov 2016

Výrub stromov do okt. 2016

10.11.2016 08:43
Dátum vydania rozhodnutia / vec / identifikácia parcely/ žiadateľ 10.02.2016 - Výrub stromov, 2 ks, smrek obyčajný, na parc. č. 433/3, k.ú. Dolný Štál,žiadateľ Ladislav Darnay, Smotanová 22.2.2016 - Výrub stromov - 6 ks tuje,  1 ks smrek modrý, na parc. č. 470/2, 472/1, k.ú. Dolný Štál,...

Výrub stromov 2012-15

Výrub stromov 2012-2015

10.11.2016 08:36
Dátum vydania rozhodnutia / vec / identifikácia parcely/ žiadateľ 18.okt. 2012 -  Výrub stromov 3 ks borovica, 1 ks smrek na parc. č. 16,8, 16/10 - nádvorie  v k.ú. Dolný Štál, ul. Hlavná  -, žiadateľ: Peter Horváth. 31.10.2012. - Výrub stromov 4 ks borovice na parc. č. 510/88 -...

technical schools