Slobodný prístup k informáciam

podľa  Zákona č. 211/2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien

o slobodnom prístupe k informáciám

 

a) povinné zverejňovanie informácií


Všetky povinné informácie   sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na internetovej stránke Obce Dolný Štál, ktorá je umiestnená na webovej lokalite https://dolnystal.eu 


b) Sprístupňovanie informácií na žiadosť


1. Žiadosť o poskytnutie informácií, ako aj sťažnosti možno podať

- ústne

- písomne do podatelne: Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál,

- faxom 031/5902745,

- elektronickou poštou : podatelna@dolnystal.sk,

alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.


Cenník za poskytnutie informácií:

Za vyhotovenie fotokópie................................................0,10 Eur za každú stranu

Za informácie poskytnuté na CD nosiči..........................1,00Eur/CD

Za informácie zaslané poštou vo výške poštovného

Za informácie poskytnuté elektronickou poštou ana USB kľúč žiadateľa –bezplatne


__________________________________________________________________________________

Žiadosť o poskytnutie informácie si môžete stiahnúť tu .

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam.pdf (259424)


technical schools