Povinne zverejnené informácie

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam.pdf (259424)

podľa  Zákona č. 211/2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. zmien

o slobodnom prístupe k informáciám

 

a) povinné zverejňovanie informácií


Všetky povinné informácie   sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup na internetovej stránke Obce Dolný Štál, ktorá je umiestnená na webovej lokalite https://dolnystal.webnode.sk, presmerovaná a dosiahnuteľná z adresy https://www. alistal.sk. Tento spôsob zabezpečuje správca internetovej stránky poverená starostom obce v súčinnosti s jednotlivými zamestnancami Obce Dolný Štál.
Za zverejnenie na úradnej tabuli zodpovedá každý zamestnanec sám.


b) Sprístupňovanie informácií na žiadosť


1. Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
2. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Podanie písomnej žiadosti sa potvrdí odtlačkom podacej pečiatky a je pridelená príslušnému zamestnancovi. O žiadosti podanej ústne alebo telefonicky spíše príslušný zamestnanec úradný záznam. Písomnú žiadosť možno podať v pracovnom čase v pracovných dňoch. Ústnu a telefonickú žiadosť možno podať v pracovných dňoch v pracovnom čase povinnej osoby.
3. Žiadosť o poskytnutie informácií musí mať predpísané náležitosti:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) kto ju podáva,
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.


__________________________________________________________________________________

Žiadosť o poskytnutie informácie si môžete stiahnúť tu alebo pod linkom formuláre na stiahnutire.

 


technical schools