Materská škola

Riaditeľka: Katarína Marczellová

tel.: 031/5590162

 Základné dokumenty


skolsky poriadok1.pdf (73,8 kB)
prevádzkový poriadok MŠ.pdf (73,2 kB)

VZN Školné.doc (69,5 kB)

VZN č. 2 /2008 (výňatok)

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku v školskom roku 2008/2009
- za pobyt dieťaťa v materskej škole
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
.........

 

TRETIA ČASŤ
Výšky príspevkov

Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy(mesačne na jedno dieťa sumu: 100,-Sk / 3,31 -€.
2) Príspevok sa neuhrádza zo zákona za dieťa
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ,
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
c/ prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
4) V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ až c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa
5) Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s potvrdením o ochorení dieťaťa, prípadne iným dokladom musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť riaditeľke materskej školy, ktorá postupuje doklady na Obecný úrad v Dolnom Štáli najneskoršie do 3 parcovných dní.
6) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dvojmesačne dopredu do 10. dňa v prvom príslušnom kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnom Štáli, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet Obce Dolný Štál , č. účtu: 19023122/0200, VS: ddmmrr narodenia dieťaťa.


technical schools