Zasadnutie obecného zastupiteľstva

31.01.2012 23:01

28. augusta  2012 o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Program

Otváranie , menovanie zapisovateľa a overovateľov

Kontorla plnenia uznesení

Návrhy fianančnej komisie

Návrhy sociálnej komisie

Ostatné, diskusia, Záver

 


 


technical schools