Výzva -verejné obstarávanie

04.02.2020 11:24

Obec Dolný Štál

Obecný  úrad, Ul. Mateja Kotrvína 676/2,  930 10 Dolný Štál,  IČO 00 305 430, tel. : 00421 31 590 27 44, e-mail: starosta@dolnystal.sk

 

 

Zn.: 101/2020-1

Dňa 04.02.2020                                        

 

 

Výzva na predloženie ponuky

 

 

 Obec Klížska Nemá, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, doplnení a predpisov (ďalej len zákon „ZVO) žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky“

 

„Poskytovanie bezplatného WIFI prístupu vo vonkajších a vnútorných prístupových bodov v rámci akcie „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ v Dolnom Štále, číslo akcie: 1-2018/020055-025004 – názvom zákazky: WiFi4EU-Dolný Štál

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:           Obec Dolný Štál

Sídlo verejného obstarávateľa:              Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

Štatutárny zástupca:                              Tomáš Horváth – starosta obce

IČO:                                                       00305430

DIČ:                                                       2021002104

Tel.:                                                        00421 31 290 27 40

e-mail:                                                    starosta@dolnystal.sk

Internetová stránka:                               www.dolnystal.eu

 

 1. Miesto predloženia – doručenia ponuky:

Obec Dolný Štál, Obecný úrad, Ul. Mteja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

 

 1. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Tomáš Horváth, tel.: 00421 31 590 27 40, mobil: 00421 918 503 991, e-mail: starosta@dolnystal.sk

 

 1. Predmet obstarávania:

Kód CPV: 32412110-8  Sieť internet –  inštalačné práce

Predmetom obstarávania je nainštalovanie 2 vnútorných a 9 vonkajších prístupových bodov WiFi sietí WiFi4EU  v obci Dolný Štál.

Podrobná špecifikácia prístupových bodov je dostupná na základe vyžiadania podkladov cez tel. 031 590 27 40, 0918 503 991 mail: starosta@dolnystal.sk

 

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo/Kúpna zmluva

 

 1. Podrobný opis predmetu zákazky: viď prílohu č. 1

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR  bez DPH,

 

 1. Miesto dodania predmetu:

Obec Dolný Štál

 

 1. Lehota na dodanie: do 10.3.2020

 

 1. Financovanie predmetu zákazky:

V zmysle dohody o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)-WiFi4EU, dohoda č. INEA/CEF/WiFi/1-2018/020055-025004

 1. Lehota na predloženie ponuky: 10.02.2020 do 16:00 hod.

 

 1. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, kuriérom alebo e-mailom na adresu: starosta@dolnystal.sk

 

 1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu 15. tejto výzvy.

 

 1. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu.

Na obálke musí byť jednoznačne označený:

 • názov uchádzača
 • názov verejného obstarávateľa
 • názov zákazky „WiFi4EU-Dolný Štál“
 • označenie „SÚŤAŽ-neotvárať“

 

 1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 • Doklad o oprávnení vykonávať uvedené práce : U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Postačuje aj potvrdený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk
 • Návrh zmluvy o dielo
 • Registráciu v zozname spoločnosti poskytujúcich služby inštalácie Wi-Fi zariadení

 

 1. Otváranie ponúk:

11.02.2020 o 9,00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Štále, (adresa:

Ul. Mateja Korvína 676/2 , Dolný Štál)

 

 

 1. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou.

O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.

 

 

 1. Lehota viazanosti ponúk: 28.02.2020

 

 

 

 

V Dolnom Štále dňa .04.02.2020                                            Tomáš Horváth

                                                                                              starosta obce Dolný Štál

                                                                        


Príl. č. 1 - tabuľka WiFi4EU - Dolny Stal.docx (18348)


technical schools