Výzva č. 1/2017

01.06.2017 14:20

V Dolnom Štále, dňa 01.06.2017

Naša značka: OU 343/2017-2

Vybavuje: Ing. Domonkosová Zuzana

                                  

Obec  Dolný Štál vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka a uzn. OZ  č. 38/5/2017

obchodnú verejnú súťaž

 

na predaj parc. č. 1129/4 – zastavaaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, v k.ú. Dolný Štál, v podiele 1/1 za tieto podmienky

Záväzné súťažne podmienky:

 1. Predmetom prevodu je parc. č. 1129/4 – zastavaná plocha a nádvorie 34 m2,  vedenáj na LV 1318 na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katastrálny odbor – reg. C-KN vo výlučnej vlastníctve obce Dolný Štál
 2. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna cena minimálne vo výške 5 EUR/ m2.
 4. Navrhovateľ prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet obce ako vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume .......0.......EUR , inak návrh nebude do súťaže zahrnutý.
 5. Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností v lehote splatnosti podľa zmluvy, ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
 6. Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obchodného zákonníka).
 7. Navrhovateľ berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv, ktoré sa nachádzajú v časti objektu, a že ide o nájmy chránené ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ďalšie súťažné podmienky a informácie:

 1. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu v Dolnom Štále,  adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u Ing. Z. Domonkosovej v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 031/5902744
 2. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u Ing. Z. Domonkosovej v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 031/5902744
 3. Záujemcom je možné na Obecnom úrade v Dolnom Štále adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u Ing. Z. Domonkosovej v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 031/5902744 poskytnúť na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy, resp. iné informácie o súťaži.
 4. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. M. Korvína 676/2 v zalepenej obálke a s výrazným označením „OVS- neotvárať“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu)
 5. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 30.6.2017 o 12:00.hod.
 6. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 7. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
 8. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 9. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 3 dní.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

Záverečná informácia:

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať

 • na adrese : Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2
 • alebo na internetovej stránke: www.alistal.sk
 • faxom na č. 031/5902745
 • e-mailom na adrese : starosta@dolnystal.sk, dolnystal@gmail.com

 

 

  

                      Tomáš Horváth v.r., starosta obce Dolný Štál


technical schools