Výrub stromov 2012-2015

10.11.2016 08:36

Dátum vydania rozhodnutia / vec / identifikácia parcely/ žiadateľ

18.okt. 2012 -  Výrub stromov 3 ks borovica, 1 ks smrek na parc. č. 16,8, 16/10 - nádvorie  v k.ú. Dolný Štál, ul. Hlavná  -, žiadateľ: Peter Horváth.

31.10.2012. - Výrub stromov 4 ks borovice na parc. č. 510/88 - nádvorie  v k.ú. Dolný Štál - žiadateľ: Imrich Gróf

12.11.2012 - Výrub stromov, 6 ks smrek obyčajný, 1 ks topoľ osika, - parc.č. 521/1 k.ú. Dolný Štál, 3 ks javor horský parc. č. 660/3 k.ú. Dolný Štál - žiadateľ Obec Dolný Štál

16.11.2012 - Výrub stromov - 1 ks borovica, parc.č. 1166, k.ú. Horný Štál, ul. hasičská, žiadateľ: Stela Jónášová Szalacsyová

6.12.2012 - Výrub stromov - 1 ks smrek obyčajný , parc. č. 10/20,. k.ú. Dolný Štál, ul. Mostová  žiadateľ: Alica Lőrinczová

12.12.2012 - Výrub stromov - 1 ks borovica sosna, parc. č. 773/10 ul. Hornoštálska, 3 ks breza previsnutá parc.č. 666/2 Pri jazere, 3 ks jarabina vtáčia, 1 ks smrek pichľavý parc. č. 227/2 ul. mateja Korvína - žiadateľ: Obec Dolný Štál

09.01.2013 - Výrub 6 ks tuje, 2 ks borovica, parc. č. 521/2,  k.ú.Dolný Štál, ul. Pri škôlke, žiadateľ: Vincent Németh

09.01.2013 - Výrub 6 ks topoľ osika, parc.č. 2302/2 EKN (v chotári za štrkoviskom) , k.ú. Dolný Štál, žiadateľ . Arpád Nagy

21.10..2013 - Oznámenie - Obec - Výrub vyschnutých stromov v cintoríne Tône, pri pošte, na ul Lesnej, ul. Cintorínska, ul. Tichá - v rámci údržby verejnej zelene- až do 31.3.2014

7.11.2013 - Výrub 1  smrek obyčajný, parc. č. 851/12, k.ú. Horný Štál, Margita Bartalosová

9.12.2013 - Oznámenie - Orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme el. vedení 22 kV a NN - oznámenie LESOREK s.r.o. - firma pre ZSE

05.01.2014 - Oznámenie Výrub stromov a krovitého porastu - podľa § 47 -49 zák. 364/2004 Z.z. o vodách - Slovenský vodohospodársky podnika, oblasť: Kanál Belle

20.2.2014 - Výrub 1 ks vŕby na parc. č. 11/9 , k.ú. Dolný Štál - ul. Hlavná 36/119, žiadateľ: Helena Bereczová

11.3.2014 - Výrub 1 ks jedle bielej, na parc. č. 474/2 -  k.ú. Dolný Štálul. Hlavná, žiadateľ: Ladislav Vlk

26.3.2014 - Výrub 5 ks brezy previsnutej, 5 ks tuje východnej na parc. č. 659/36 v k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: marian Takács

27.2.2015 - Výrub 1 ks orech na parc. č. 1053/1, 1 ks smrek, na parc.č.1121 , ul. Zelená 442/17, žiadateľ: Karol Takács

04.09.2015 - Výrub 1 ks čerešne, parc. č. 5/5, ul. Mostová, žiadateľ: Margita Fazekasová

05.10.2015 - Výrub 1 ks smreku obyčajného, parc. č. 244/1, ul. Mateja Korvína, žiadateľ: Katarína Dudášová

08.10.2015 - Výrub stromu , 1 ks smrek obyčajný, parc. č. 115/4, ul. Ku škôlke, žiadateľ Vámos Béla a manž.Éva

26.10.2015 - Výrub stromov, 2 ks tuja, na parc. č. 500/1, ul. Hlavná pred r.d. s.č. 71, žiadateľ: Judr. Peter Holanský

29.12.2015 - Výrub stromov: Tomáš Horváth:

  • 1 ks agát na parc. č. 1001 k.ú. Horný Štál – židovský cintorín - obvodom kmeňa 80 cm, z dôvodu vyschnutia
  • 2 ks agát na parc. č. 1234/1 k.ú. Horný Štál – Cintorín Tône – obvodom kmeňa 95 -110 cm, z dôvodu vyschnutia
  • 1 ks Topoľ na parc. č. 668, obvod kmeňa 103 cm  (Cintorínska ulica) – z dôvodu vyschnutia
  • 4 ks borovica p.č. 773/1, Hornoštálska cesta – bytovky č. 223 – obvodom kmeňa 85 -95 cm, z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia,
  • 1 ks agát na parc. č. 198/25 – ihrisko na ul. M. Korvína, obvodom kmeňa 80 cm – z dôvodu vyschnutia
  • 1 ks borovica na parc. č. 250 pred rod. Domom s.č. 447 na ul. Zelená – z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia
  • 1 ks topoľ – p.č. 660/1 – cint. Dolný Štál – obvod kmeňa 110 cm – z dôvodu vyschnutia

technical schools