Vyhlásenie zámeru - Telekeladás meghirdetése

25.06.2020 10:04

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja pozemkov v k.ú. Dolný Štál v prospech vlastníkov stavieb:

parc. č. 3110/34 - zastavaná plocha o výmere 1250 m2, na ktorom je psotavený bytový dom s.č. 35

parc.č. 2110/50, 2110/51, 2110/52, 2110/53 - pna ktorých sú postavené garáže


technical schools