1/2016 Vyhlásenie zámeru

08.04.2015 09:57

Starosta obce Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja nehnuteľností v k.ú. Horný Štál vo vlastníctve Obce Dolný Štál, vedené na LV č. 1318 ako parc. č. 1179/2 - záhrady vo výmere 41 m2 a parc. č. 1177/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2  žiadateľom Rolandovi Lengyelovi a mnaž. Kinge Lengyelovej z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, že pozemok je súčasťou priľahlého pozemku k stavbe kupujúcich.

Zámer vyhlásený 8.4.2015


technical schools