2/2016 - Vyhlásenie zámeru predaja

24.06.2016 08:01

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dolný Štál:

  1. Parc. reg. C-KN č. 510/111 záhrada o výmere  92 m2 v katastrálnom území Dolný Štál obec Dolný Štál 
  2. Vyhlasuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Dolný Štál zapísanej  v reg a reg. C-KN ako parc. č.  č. 21/8 ostatné plochy o výmere  16 m2 v katastrálnom území Dolný Štál obec Dolný Štál  - predané
  3. Vyhlasuje zámer predaja nehnuteľností v obci Dolný Štál, k.ú. Tône, parc. č. 80/120 o výmere 91 m2  a parc. č.  80/109 o výemre 39 m2

technical schools