Predaj stavebného pozemku - výzva č. 3/2019 - informácie, vyhodnotenie VOS

04.07.2019 10:15

07.08.2019

Otváranie obálok

Oznamujeme účastníkom VOS, že otváranie obálok sa koná 14.8.2019 o 18:00 hod. v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu - Dolný Štál. Ul. Pri škôlke č. 1

 

06.08.2019

Oznámenie pre navrhovateľov

Pre podávanie návrhov do  VOS 10. augusta 2019 (v sobotu) do 12:00 - služba podateľne na tel č. 0902 068 866

 

 

19.7.2019

Vyhlásenie VOS

                             

Obec  Dolný Štál vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  obchodného zákonníka a uzn. OZ  č. 44/6/2019

obchodnú verejnú súťaž

č. 3/2019

na predaj parc. č. 653/87 reg. C-KN – zastavaná plocha v intraviláne o výmere 1022 m2, v k.ú. Dolný Štál  v podiele 1/1 určená na účely IBV za nižšie uvedené podmienky.

 

Záväzné súťažne podmienky:

 

1.     Predmetom prevodu je parc. č. 653/87 – orná pôda v intraviláne o výmere 1022 m2, v k.ú. Dolný Štál, v podiele 1/1,  vedená na LV  868 na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katastrálny odbor – reg. C-KN vo výlučnej vlastníctve obce Dolný Štál

2.     Predloženie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s ďalšími súťažnými podmienkami

3.     Kúpna cena má byť minimálne vo výške 15 EUR/ m2.

4.    Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností v lehote splatnosti podľa zmluvy - ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu uzavretia zmluvy-  inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6.     Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obchodného zákonníka).

7.     Navrhovateľ berie na vedomie, že predávaný pozemok je určený na zástavbu pre rodinný dom. Predávajúci si môže uplatniť právo spätnej kúpy, ak navrhovateľ nezačína výstavbou do 3 rokov od prevodu nehnuteľnosti, alebo pozemok využíva iným spôsobom, než je vyššie určené.

 

Ďalšie súťažné podmienky a informácie:

 

  1. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu v Dolnom Štále,  adresa Ul. Mateja Korvína 676/2,  u starostu obec Tomáša Horvátha j v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
  2. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u starostu obce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
  3. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. M. Korvína 676/2 v zalepenej obálke a s výrazným označením „OVS 3 neotvárať“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhu na uzavretie zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo / pri právnickej osobe: obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu)
  4. Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže

je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu

kúpnej zmluvy v  priloženom  vzore  sú  záväzné  a  nemenné.  Účastník  je  povinný  doplniť

údaje uvedené v bode  3 týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať, v prípade právnickej osoby opečiatkovať.

  1. Návrh  kúpnej  zmluvy  musí  byť  spracovaný  v  slovenskom  jazyku.  Účastník  súťaže  ho predloží v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.
  2. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 10.8.2019 o 12:00.hod.
  3. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
  4. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
  5. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou elektronicky najneskôr do 3 dní.
  6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

Záverečná informácia:

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať

- na internetovej stránke www.dolnystal.eu

-  na adrese : Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2 v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991

-   na e-mailovom na adrese : starosta@dolnystal.sk, dolnystal@gmail.com

 

  

 

      Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál v.r.

 

Prílohy:

Návrh zmluvy do vos.docx (24403)

VZOR - prihlaska VOS3.docx (13144)

 

04.07.2019

Vyhlásenie zámeru

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja nehnuteľnosti v k.ú. Dolný Štál, parc. 4. 653/87 reg. C-KN - orná pôda určená na IBV o výmere 1022 m2 v celosti.

 

 


technical schools