Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže č. 1/2019

13.03.2019 14:13

OBEC DOLNÝ ŠTÁL

 

Vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Záíkona č. 513/1991 zb. – Obchodný zákonník a § 9 a ods. 1 písm. a) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov

Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019

                                                               (ďalej len „OVS“)

na predaj motorového vozidla vo vlastníctve obce

Čl. I

Všeobecné informácie

Vyhlasovateľ OVS:

Obec Dolný Štál

IČO: 00305430

Štatutárny orgán: Tomáš Horváth, starosta obce

Adresa: Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

Tel.: kontakt: 0918503991

Web stránka: www.dolnystal.eu

e-mail: podatelna@dolnystal.sk

 

Čl. II

Predmet OVS

 

Popis predmetu OVS, jeho špecifikácia :

 

      motorové vozidlo:  Škoda FABIA

Druh:   osobné vozidlo

Kategória vozidla:   M1    

Objem motora:   1290 cm3

Výkon motora:   55,00 kW

Palivo:  Benzín

Rok výroby:  2005

Dátum prvej evidencie:   12.01.2006

Farba:   šedá metalíza

Počet dverí/miest:  5/5

Výrobné číslo vozidla :  TMBPY46Y964431871

Počet najazdených kilometrov ( k 13.03.2019): km 252 199

Platnosť TK a EK do:  15.01.2021/16.03.2019

Výbava vozidla : základná

           Minimálna cena osobného automobilu:  300 EUR. Predávajúci nie je platcom DPH .

 

Čl. III

Podmienky OVS

 

 1. Účasť v súťaži:OVS sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby (ďalej aj ,,predkladateľ“ alebo „záujemca OVS“).
 2. Uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s predmetom kúpy prípadne s ich bližšou špecifikáciou priamo na adrese vyhlasovateľa v Čl.I týchto podmienok. Obhliadku možno dohodnúť na uvedenom telefonickom kontakte (0918503991) deň vopred.
 3. V prípade odpredaja poplatok za prepis v evidencii motorových vozidiel bude uhrádzať kupujúci.

 

 1. Spôsob a termín doručenia súťažných návrhov ( ďalej aj ,,písomných ponúk“) :

Záujemcovia môžu predložiť svoje písomné súťažné návrhy osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s označením: „OVS č. 1/2019 ‒ NEOTVÁRAŤ “.

Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov sa určuje do 28.03.2019   do 12:00 hod. na adresu vyhlasovateľa: Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál (najmenej 15 dní od zverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce2).

 

Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak ponuka bola doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov, t. j. najneskôr do 28.03.2019 do 12:00 hod. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

 

 1. Súťažný návrh (ponuka) uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky):

a) identifikačné údaje záujemcu, predkladateľa súťažného návrhu v nasledovnom rozsahu:

 

u FO: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak bolo pridelené),dátum narodenia, tel. kontakt, e-mailový kontakt, údaje o bankovom spojení,

u FO podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt;

u PO: obchodný názov, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať,

 

b) ponúkanú kúpnu cenu za  ,,predmet  kúpy “ :

Predkladateľ uvedie ponúkanú kúpnu cenu za predmet kúpy, ktorá:

 • nemôže byť nižšia ako 300 EUR.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet kúpy. Výška ponúkanej kúpnej ceny – váha kritéria 100%.

c) prílohy – k ponuke záujemca prikladá tieto prílohy:

 1. Návrh kúpnej zmluvy  v písomnej forme spolu s ponúknutou kúpnou cenou za predmet kúpy, t.j. uchádzačom vyplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme (vyznačené šedé políčka), ktorej vzor je Prílohou č. 1
 1. čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľovi a písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 2 podmienok OVS),
 2. u fyzickej osoby: písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 podmienok OVS),

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom, e-mailom alebo faxom.

 1. Ďalšie podmienky súťaže:
 1. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.
 2. Členovia komisie otvoria obálky s ponukami a vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky v termíne do 7. pracovných dní od lehoty doručenia ponúk. 
 3. V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.
 4. O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.
 5. Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk. 
 6. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
 7. Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.
 8. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.
 9. Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 10. Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Čl. IV

Podmienky predaja

 

1. Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod predmetu kúpy uzavretím kúpnej zmluvy s víťazom OVS v znení uvedenom v Prílohe č.1 k OVS najneskoršie 14 dní po vyhodnotení súťaže.

2. Návrh kúpnej zmluvy uvedený v Prílohe č.1 k OVS môže Vyhlasovateľ  doplniť v časti kúpnej ceny v súlade s víťaznou ponukou a v ostatných častiach doplniť alebo zmeniť na základe vzájomnej dohody s víťazom súťaže.                    

3. Poplatky súvisiace s prepisom predmetu kúpy v evidencii motorových vozidiel, ako aj náklady prípadného vypracovania znaleckého posudku  uhradí kupujúci.

Čl. V

Finančná zábezpeka

 

1. Vzhľadom na nízku hodnotu predmetu OVS finančná zábezpeka od uchádzača sa nevyžiada

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

 

1. Predaj motorového vozidla prostredníctvom OVS bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom v Dolnom Štále, dňa 12.3.2019.

2.  OVS, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ale spravuje sa príslušnými ust. Obchodného zákonníka.

3. Pre právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba.

 

V Dolnom Štále dňa 13.3.2019      

 Tomáš Horváth, starosta obce

                                                                              

 

Prílohy: VOS - Fabia - príloha.docx (30320)

 

 


technical schools