Výberové konanie

21.04.2020 11:59

Upresnené celé znenie!

Sp. zn.: 253/2020-1                                                               V Dolnom Štále, dňa 21.4.2020                                                                     

                                                                                       

Obec Dolný Štál  zastúpená starostom obce v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa (-ky) 

Základnej umeleckej školy Dolný Štál

s predpokladaným nástupom od 18.8.2020

 

Základná podmienka účasti výberového konania je : splnenie kvalifikačnej požiadavky v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady    a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a súvisiacich predpisov (Zákon 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...)

Ostatné podmienky :

 1. min. 5 rokov pedagogickej praxe
 2. občianska bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť
 4. znalosť slovenského a maďarského jazyka
 5. vlastný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy
 6. Riadiace schopnosti
 7. Znalosť práce s výpočtovou technikou na užívateľskej úrovni

Prílohy písomnej prihlášky:

 1. profesijný životopis, (s uvedením osobnostných špeciálnych predpokladov, špec. druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva, umeleckej činnosti atď.),
 2. overená kópia o najvyššom vzdelaní,  kópie dokladov o splnení osobitných kvalifikačných predpokladov a o ďalšom vzdelaní,
 3. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ,
 4. potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 5. písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú školu a školské zariadenie,
 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a mentálnej zdravotnej spôsobilosti,
 7. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č.    18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien.             

Písomnú prihlášku spolu s prílohami žiadame zaslať najneskoršie 23. mája 2020 na adresu:       Obecný úrad Dolný Štál,    ul. Mateja Korvína č. 676/2,   Tomáš Horváth, starosta,   930 10 Dolný Štál.  Obálku označte nápisom „ Výberové konanie ZUŠ 2020- neotvárať“. Prihlášku možno odovzdať aj do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále do 23. mája 2020 do 11.00 hod.

Uchádzačov, ktoré spĺňajú podmienky budeme o mieste a čase výberového konania vopred písomne informovať.   

 

                                                                                                                                 

Tomáš Horváth,                                                                                  starosta obce Dolný Štál


technical schools