Výberové konanie na riaditeľa MŠ

06.03.2019 16:25

V Dolnom Štále, dňa 06.03.2019

Sp. zn.: 218/2019-1

                                                                                       

Obec Dolný Štál

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien

vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa (-ky) 

Materskej školy  s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál -

s predpokladaným začiatkom vymenovacieho obdobia od 1.7.2019

 

Základná podmienka účasti výberového konania je : splnenie kvalifikačnej požiadavky v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady    a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ostatné podmienky :

 1. min. 5 rokov pedagogickej praxe
 2. občianska bezúhonnosť
 3. zdravotná spôsobilosť
 4. znalosť slovenského a maďarského jazyka
 5. vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 6. Riadiace schopnosti
 7. Znalosť práce s výpočtovou technikou na užívateľskej úrovni

 

Prílohy písomnej prihlášky:

 1. Prihláška do výberového konania
 2. profesijný životopis,
 3. overená kópia o najvyššom vzdelaní,  kópie dokladov o ďalšom vzdelaní,
 4. potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 5. písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú školu a školské zariadenie,
 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a mentálnej zdravotnej spôsobilosti,
 7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č.    18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.             

             

Písomnú prihlášku spolu s prílohami žiadame zaslať najneskoršie 5. apríla 2019 do 12:00 hod. na adresu:       Obecný úrad Dolný Štál,    ul. Mateja Korvína č. 676/2,   Tomáš Horváth starosta,   930 10 Dolný Štál.  Obálku označte nápisom „ Výberové konanie MŠ 2019- neotvárať“. Prihlášku možno odovzdať aj do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále,

Uchádzačov, ktoré spĺňajú podmienky budeme o mieste a čase výberového konania vopred písomne informovať.

 

                                                        

Tomáš Horváth

starosta obce Dolný Štál

 


technical schools