Výberové konanie II

28.07.2016 15:00

Starosta Obce Dolný Štál ako orgán oprávnený konať v mene Obce podľa § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  za zriaďovateľa v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským   -  Dolný Štál

Corvin Mátyás Alapiskola – Alistál

 

Kvalifikačné predpoklady

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa §27

ods. 5 alebo §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie predpoklady

 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.
 • Znalosť školskej legislatívy
 • Znalosť slovenského aj maďarského jazyka

Požadované doklady

 • Prihláška do výberového konania s uvedením telefónneho kontaktu,  e-mailového kontaktu
 • Profesijný životopis
 • Overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 • Overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • Písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej školy Mateja Korvína s VJM v Dolnom Štále.
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa
 • zákona 122/2013 Z. z. v znení neskorších zmien o ochrane osobných údajov)

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ ZŠ MK s VJM Dolný Štál - II– neotvárať“ - do 26. augusta 2016 do 12,00h na adresu Obec Dolný Štál  – Obecný úrad, ul. M. Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

 


technical schools