Voľné pracovné miesto ZUŠ

03.06.2020 13:55

OZNÁMENIE  O  VOĽNOM  PRACOVNOM  MIESTE

 

 V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál

Hlavná ulica 805/113

930 10  Dolný Štál

Voľné pracovné miesto:

  • Učiteľ/-ka hudobného odboru - hra na klavíri - plný a skrátený úväzok
  • Učiteľ/-ka hudobného odboru hra na zobcovej flaute - skrátený úväzok
  • Učiteľ/-ka  hudobného odboru hra na husliach - skrátený úväzok
  • Učiteľ/-ka hudobného odboru hra na bicích nástrojoch - skrátený úväzok

 

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania;
  • profesijný životopis;
  • úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať odpis z registra trestov
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon ped.činnosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné požiadavky:

       -  ovládanie maďarského jazyka

Požadované doklady posielajte na mail maalistal@gmail.com do 25.06.2020, predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

V Dolný Štál, 01.06.2020

Mgr. Márta Oros

Riaditeľka ZUŠ-MA Dolný Štál


technical schools