Komunálne voľby - všeobecné informácie

12.09.2014 07:44

Komunálne voľby - všeobecné informácie

V zmysle zákona SNR č. 3461990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (volebný zákon) oznamujeme našim občanom, že

1. predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Informácie o kandidovaní a potrebné tlačivá môžete stiahnúť zo stránky Ministerstva vnútra SR.

2.  podľa  16 ods. 9 volebného zákona Obec Dolný Štál ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 7. júlu 2014 mala  1955 obyvateľov,

3. podľa § 9 volebného zákona Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále uznesením  č. 100/8/2014 zo dňa 9. septembra 2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále bude mať 9 (deväť) psolancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec,

3. kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľbu starostu podávajú politické strany a nezávislí kandidáti.

Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľke Obecnej volebnej komisie v Dolnom Štále, Renáte Józsaovej  najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t.j. 21. septembra 2014.,

kandidátne listiny môžete odovzdať zapisovateľke Obecnej volebnej komisie v Dolnom Štále nasledovne:
Do 19.09.2014 na obecnom úrade v dolnom Štále, ul. Mateja Korvína 676/2  nasledovne:
Pondelok: 8.00 h – 12.00 hod. a 13.00 h – 16.00 hod
Utorok: 8.00 h – 11.30 hod. a 12.30 h – 16.00 hod.
Streda: 8.00 h – 11.30 hod. a 12.30 h – 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 h – 11.30 hod. a 12.30 h – 16.00 hod.
Piatok: 8.00 h – 11.30 hod. a 12.30 h – 15.00 hod.

Dňa 21.09.2014 (v nedeľu) v čase od 10:00 hod. do 12: 00 hod. a od 13:00 do 24:00 hod.  na adrese Mostová ul. 681/27.


technical schools