Verejné vyhlášky v súvislosti s koronavírusom

10.03.2020 12:48

Opatrenia krízového štábu Obce Dolný Štál pre školské zariadenia  počas výskytu koronavírusu COVID – 19 na území SR

 

Starosta obce Dolný Štál - na základe prijatých opatrení  krízového štábu obce Dolný Štál zo dňa 10.3.2020 vo veci výskytu koronavírusu COVID-19 na území SR  - z preventívnych dôvodov za účelom obrany obyvateľov obce a detí prichádzajúcich do vyučovacích zariadení obce  týmto

1. nariaďuje prerušenie prevádzky  Materskej školy  s vyučovacím jazykom maďarským v Dolnom Štále  v súlade s §2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR o materskej škole od 12.3.2020 do 17.3.2020.

2. nariaďuje prerušenie prevádzky Školskej jedálne pri ZŠ MK s VJM Dolný Štál  od 12.3.2020 do 17. 3. 2020

3. odporúča riaditeľom škôl na území obce Dolný Štál, aby v súlade s § 150 ods. 5. Zákona 245/2008 v znení neskorších predpisov  prerušili vyučovanie – vrátene v ŠKD pri ZŠ -  formou mimoriadneho voľna  na 4 pracovné dni a to od 12.3.2020 do 17. 3.2020 .

4. žiada pedagógov, aby informovali rodičov a deti, že počas mimoriadneho voľna nie je vhodné, aby sa deti zdržiavali  v skupinách a na miestach, kde  sa zhromažďuje väčší počet ľudí  (napr. nákupné centrá, ihriská, kiná a pod.), navrhuje podávanie  primeraného množstva domácich úloh a zabezpečenie následnej kontroly  splnenia

5. upozorňuje na sledovanie a dodržanie rozhodnutia a pokyny,  Úradu verejného zdravotníctva SR MZ SR, MŠ SR, Úradu vlády a ostatných štátnych orgánov v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19.

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf (100003)

Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR.pdf (150629)
Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení.pdf (309113)
Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí.pdf (2828906)
 


technical schools