Verejná obchodná súťaž č. 2/2019

21.03.2019 11:56

V Dolnom Štále, dňa 13.3.2019

Naša značka: OU 219/2019-1

Vybavuje: Ing. Domonkosová Zuzana

                             

Obec  Dolný Štál vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  obchodného zákonníka a uzn. OZ  č. 24/2/2019

obchodnú verejnú súťaž

na predaj parc. č. 80/250 – vytvorená geometrickým plánom z parcely č. 80/30 – orná pôda v intraviláne o výmere 93 m2, v k.ú. Tône, v podiele 1/1 za nižšie uvedené podmienky.

Záväzné súťažne podmienky:

 1. Predmetom prevodu je parc. č. 80/250 – orná pôda v intraviláne o výmere 93 m2, v k.ú. Tône, v podiele 1/1,  vytvorená z parcely č. 80/30 vedenej na LV  868 na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katastrálny odbor – reg. C-KN vo výlučnej vlastníctve obce Dolný Štál
 2. Predloženie návrhu kúpnej zmluvy.
 3. Kúpna cena minimálne vo výške 15 EUR/ m2.
 4. Navrhovateľ prijíma podmienku, že do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet obce ako vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume .......0.......EUR , inak návrh nebude do súťaže zahrnutý.
 5. Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností v lehote splatnosti podľa zmluvy, ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
 6. Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obchodného zákonníka).
 7. Navrhovateľ berie na vedomie, že predávaný pozemok je určený na zástavbu pre bytové domy. Predávajúci si môže uplatniť právo spätnej kúpy, ak navrhovateľ nezačína výstavbou do 3 rokov od prevodu nehnuteľnosti, alebo pozemok využíva iným spôsobom, než je vyššie určené.

Ďalšie súťažné podmienky a informácie:

 1. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu v Dolnom Štále,  adresa Ul. Mateja Korvína 676/2,  u starostu obec Tomáša Horvátha j v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
 2. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u starostu obce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
 3. Záujemcom je možné na Obecnom úrade v Dolnom Štále adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u starostu obce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991 poskytnúť na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy, resp. iné informácie o súťaži.
 4. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. M. Korvína 676/2 v zalepenej obálke a s výrazným označením „OVS- neotvárať“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhom na uzavretie zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo / pri právnickej osobe: obchodné alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu)
 5. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 27.3.2019 o 12:00.hod.
 6. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 7. Oprava chýb v predložených návrhoch sa nepripúšťa.
 8. Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
 9. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 3 dní.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

Záverečná informácia:

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať

 • na adrese : Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2
 • e-mailom na adrese : starosta@dolnystal.sk, dolnystal@gmail.com        

           Tomáš Horváth starosta obce Dolný Štál

 

 


technical schools