Výzva - verejné obstarávanie

18.02.2020 12:02

Výzva na predloženie ponuky

 

 na predmet zákazky: „Výmena výplní otvorov na budove obecného úradu

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 117 a § 5 zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 3 písm. c) na uskutočnenie stavebných prác, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je potrebné predložiť v termíne do 26. 2.2020 do 12.00 hodiny.

 

Špecifikácia predmetu zákazky - súťažné podklady

      Podklady k cenovej ponuke

(zákazka na poskytnutie služby- stavebných prác

Podlimitná zákazka nie bežne dostupná na trhu podľa § 117)

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Dolný Štál

Adresa: Obecný úrad dolný Štál

Ul. Mateja Korvína č. 676/2

930 10 Dolný Štál

IČO: 00305430

tel.: 0918503991, 031/5902744

e-mail: starosta@dolnystal.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

 Zmluva o dielo na predmet zákazky:

„Výmena výplní otvorov na budove obecného úradu“

 

Zákazka pozostáva  z výmeny výplní podľa rozpisu vo výkaze výmer

Predmet zákazky  možno obhliadnuť do 24.2.2020

Termín obhliadky možno dohodnúť telefonicky min 1 deň vopred na tel. čísle 0918503991.

 1.   Prípustné varianty: nie sú
 2. Miesto poskytnutia služby:  Dolný Štál – Ul. Mateja Korvína 676/2 budova obecného úradu
 3. Trvanie zmluvy do: 30.6.2020.

Lehota na predloženie ponúk: 26.02.2020 do 12:00 hod.

 1. Jazyk ponuky: slovenský
 2.   Spôsob predkladania: Písomne.
 3.  Spôsob doručenia:  v tlačenej forme do podateľne obecného úradu na adrese:

Obecný úrd Dolný Štál

Ul. Mateja Korvína 676/2,

930 10 Dolný Štál

Alebo elektronicky na adresu: podatelna@dolnystal.sk.

 1. Vyhodnotenie ponúk : do dvoch týždňov
 2. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
 3. Podmienky účasti uchádzačov:
 • Oprávnenie podnikať v predmete zákazky (výpis zo ŽR alebo OR nie je potrebný – stačí uvedenie IČO).
 • Ak uchádzač mieni niektoré práce vykonať subdodávateľom, poskytne údaje aj o subdodávateľovi
 1. Úhrada za súťažné podklady:
  NIE
 2. Kritériá na hodnotenie ponúk:
  Kritérium:

Najvýhodnejšia ponuka pre obec,

ktorá bude stanovená podľa nasledovných ukazovateľov:

Cena za dodanie diela (cena bez DPH resp. s DPH ak je dodávateľ platiteľom DPH)

 

 

 

 1.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možno predvídať.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ poskytol súťažné podklady.

15. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

V Dolnom Štále, dňa 18.2.2020

 

 

 

Tomáš Horváth, starosta obce

Dolný Štál v.r.

 


 


technical schools