Výzva č. 1/2018

15.03.2018 14:29

Prenájom miestností v stomatologickej ambulancii

OBEC DOLNÝ ŠTÁL

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

a na základe uznesenia OZ Dolný Štál č. 17/2/2018

 vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

PREDMET SÚŤAŽE:

 Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti – nebytových priestorov, v budove obvodného zdravotného strediska  ktoré sa nachádza na parc. č. 227/6 s.č. 675 v kat. území obce Dolný Štál, ambulancia – stomatologická.

Nehnuteľnosť určená na prenájom pozostáva z týchto priestorov.

Označenie miestnosti podľa výkresu.             rozloha v m2

8 – vyšetrovňa                                                21,88

10 – RTG                                                        14,5

12 – hala                                                         spoločné užívanie

27 – zádverie                                                  spoločné užívanie

16-25 – WC a umyvárne                                spoločné užívanie

 

 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

 1. Nebytové priestory sa prenajímajú hlavne na stomatologickú zdravotnícku činnosť –neštátneho zdravotníckeho zariadenia, prípadne pre iné zdravotnícke služby
 2. Súťažiaci označí spôsob využitia podľa miestností
 3. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom v €/m2 na rok, pričom minimálne nájomné podľa účelu využitia je:

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

€/m2/ROK

1. HLAVNÉ PRIESTORY * na zdravotnícke účely

            10

2. VEDĽAJŚIE PRIESTORY** – užívané v súvislosti činnosťou neštátneho zdravotníckeho zariadenia v nevyhnutnom rozsahu

              0

3. VEDĽAJŠIE PRIESTORY – na skladovanie, ktoré nesúvisí  činnosťou neštátnej ambulancie

            15

4. VEĽAJŠIE PRIESTORY PRE SLUŹBY – vykonané na základe živnostenského oprávnenia: kozmetika, kadercíctvo a holičstvo, masérstvo a pod.

            15

5.VEDĽAJŠIE PRIESTORY - KANCELÁRSKE – na administratívne činnosti, ktoré nesúvisia činnosťou neštátnej ambulancie

            20

6.VEDĽAJŠIE PRIESTORY –  OBCHODY

            20

 1. Súťažiaci musí uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskoršie do 10 dní od obdržania výsledku vyhodnotenia súťaže.
 2. kritériami pre vyhodnotenie návrhov v poradí  sú:
  1. cena za prenájom celkom na rok
 1. prílohou návrhu musí byť priložený doklad oprávňujúci nájomcu na vykonanie činnosti
 2. záujemcovia majú možnosť obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v dňoch od 19.03.2018 do 21.08.2018 po telefonickom dohovore na t. č. 0315902744.
 3. návrhy na prenájom podáva súťažiaci písomne v zapečatenej obálke s označením ,, Prenájom ObZS – súťaž – neotvárať!“ a to písomne na adresu : Obecný úrad Dolný Štál,  alebo osobne do podateľne Obecného úradu Dolný Štál v úradných hodinách,
 4. lehota na predkladanie návrhov končí dňa 26.03.2018 do 12:00 hod.
 5. návrh zmluvy je po predložení už neodvolateľný

OSTATNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál ponúka priestory v stavebno – technickom stave tak, ako bude prezentovaný na obhliadke priestorov. Vyhlasovateľ nemusí zohľadňovať ( kompenzovať) v nájomnej zmluve žiadne ďalšie stavebno – technické úpravy interiéru nájomcom, súvisiace so zabezpečením prevádzky.
 2. Cena za prenájom sa stanovuje iba za prenajímané priestory, nezohľadňuje náklady za úhradu energií. Úhradu týchto nákladov – elektrická energia, plyn, voda a stočné si budúci nájomca bude realizovať na základe zmluvných vzťahov uzavretých medzi ním a budúcim dodávateľom energií a vody – v prípade čiastočného prenájmu prenajímateľovi úmerne k prenajatej ploche.
 3. Budúci nájomca plne zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych, bezpečnostných a iných opatrení pre zabezpečenie prevádzky v zmysle platných zákonov, nariadení a pod.
 4. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál neprijíma návrhy v ktorých sú stanovené výpovedné podmienky iné, ako sú zákonnými predpismi stanovené a ktoré by boli pre obec zjavne nevýhodné. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2019.

 

podmienky vyhlasovateľa

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
 7. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto

obchodnej verejnej súťaži,

 1. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,  môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa.
 3. Prípadné nejasnosti ohľadom súťažných návrhov je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade Dolný Štál, tel. č. 0315902744, 0918503991
 4. Výsledok hodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr 28.3.2018.

V dolnom Štále, dňa 15.3.2018

 

 

                                                                                   Tomáš Horváth, starosta obce


technical schools