Pozvánka na zasadnutie OZ

07.03.2019 11:17

Pozvánka

na zasadnutie OZ v Dolnom Štále

ktoré sa koná dňa 12. marca 2019 v zasadačke Spoločenského domu Domokosa Bodu

 

Program:

 

  1. Zahájenie, vymenovanie zapisovateľa a overovateľov
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Hlásenie komisie kultúry a športu
  4. Návrh finančnej komisie - VZn
  5. Ostatné

 

 

         

 

 

 

 

 

 


technical schools