Spôsob nakladania s komunálnym odpadom - triedenie odpadu

04.11.2016 15:32

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu

objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

  • Spôsob zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov
  • Obec má zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu tak, že
  • množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov je merané veľkosťou nádoby 
  • Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach:
  • 110 l , 240 l a vrecia o objeme 60 l.
  • Každá domácnosť alebo prevádzka musí mať minimálne jednu zbernú nádobu, jednočlenné domácnosti si môžu používať 60 l- odpadové vrecia
  • Obec  ma zahrnuté náklady na zbernú nádobu v miestnom poplatku. Nádobie sa vypožičiava min na  5 rokov. Ak sa nádoba zničí skôr ako 5 rokov, poplatníci si môžu zakúpiť nádobu na obci.
  • Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje raz za dva týždne v zmysle harmonogramu zverejneného na webovom sídle a na úradnej tabule obce.
  • Vývoz komunálneho odpadu vykonáva oprávnená organizácia na základe zmluvy podľa určeného harmonogramu, ak pôvodca odpadu:

a) má zbernú nádobu umiestnenú na verejne prístupnom mieste a sprístupnenú na vyprázdnenie počas vývozu komunálneho odpadu

b) nemá zbernú nádobu preplnenú a obsah zbernej nádoby sa dá vyprázdniť

c) má zbernú nádobu spôsobilú na vyprázdnenie, t.j. zberná nádoba nie je poškodená, zablokovaná atď.

Spôsob zberu a prepravy objemného odpadu

(1) Objemným odpadom sa v zmysle výkladu zákona o odpadoch rozumie odpad, ktorý sa pre svoje rozmery nevojde do bežných zberných nádob používaných v obci. (napr. nábytok v rozobratom stave)

(2) Zber a prepravu objemných odpadov z domácností zabezpečuje obec 2x za rok. Nahlásiť potrebu odvozu možno v termíne od 15. apríla - 30. apríla a 15. septembra - 30 septembra. Prepravu organizuje a poradie odvozu podľa druhu a rozmeru  odpadu určí poverený zamestnanec obce.

(3) V iných termínoch možno odovzdať veľkorozmerný odpad na zbernom dvore bezplatne najviac v objeme 1 m3 .  Prepravu okrem termínoch určených na zber si zabezpečí pôvodca na vlastné náklady. Pôvodca je povinný pracovníkovi zberného dvora predložiť doklad o zaplatení poplatku a občiansky preukaz.

Spôsob zberu a prepravy odpadu s obsahom škodlivín

(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

(1) Jednotlivé zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (nebezpečný odpad) sú povinní pôvodcovia vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

(2) Do skupiny odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok patrí: rozpúšťadlá, farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, motorové a mazacie oleje a pod.

(3) Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

(4) Obec Dolný Štál zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov z domácností s obsahom škodlivín vrátane pneumatík zabezpečuje 2 x ročne. Nahlásiť potrebu odvozu možno v termíne od 15. apríla - 30. apríla a 15. septembra - 30 septembra. Prepravu organizuje a poradie odvozu podľa druhu a rozmeru  odpadu určí poverený zamestnanec obce.

V inom termíne je možné odovzdať nebezpečné odpady na zbernom dvore v limitovanom množstve. Nebezpečné odpady, ktoré možno odovzdať bezplatne na zbernom dvore v množstve 1 vrecí za rok po predložení dokladu a zaplatení poplatku za odvoz komunálneho  odpadu a občianskeho preukazu:

- opotrebované batérie a akumulátory

- žiarivky a iný odpad  obsahom ortuti

- obaly znečistené nebezpečnými látkami: farby, laky, živice, lepidlá, obaly od sprayov

- pneumatiky v množstve max. 4 ks/rok

Spôsob zberu a prepravy drobného stavebného odpadu

(1) V obci je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu

(2) Medzi drobný stavebný odpad patrí: betón, tehly, kvádre, škridly, dlaždice, obkladačky, keramika, kamenná drvina, piesok, linoleum, obkladacie dosky, sadrokartón, sadrové dosky, sklolaminát, sklo s drôtenou vložkou, dechtová lepenka, umakart, výkopová zemina

(3) Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je stanovená: 0,015 €/kg DSO (7.50 eur za prívesný vozík nosnosťou 500 kg)

(4) Občania môžu drobný stavebný odpad uložiť do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečených obcou .

(5) Občan za drobný stavebný odpad poplatok uhrádza v hotovosti vopred na obecnom úrade správcovi dane,  o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad a potvrdenie za zaplatené množstvo DSO. Občan musí predkladať na zbernom dvore doklad o zaplatení poplatku za DSO.

(6) Ak občanovi v priebehu roka nevznikne drobný stavebný odpad, nevzniká mu povinnosť platenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad.

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

Spôsob zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov

(1) V obci sa vykonáva triedený zber:

a) elektroodpadov z domácností,

b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a

zdravotníckych pomôcok,

e) jedlých olejov a tukov z domácností,

f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

h) šatstvo a textil

(2) Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber a výkup v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN.

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

(3) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady.

(4) Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

- elektroodpadov z domácností

– použitých batérií a akumulátorov

(1) Obec má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou na zber a prepravu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, ktorá zabezpečuje pre organizáciu zodpovednosti výrobcov na základe zmluvy zber a prepravu elektroodpadov.

(2) Zber elektroododpadov je vykonávaný minimálne dvakrát ročne. Čas a miesto zberu vyhlasuje Obecný úrad v Dolnom Štále.  Medzi elektroodpady patria: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky atď.

(3) Elektroodpad je zakázané rozoberať a ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov

alebo ukladať vedľa nich alebo elektroodpady ukladať na verejné priestranstvá obce.

(7) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom

spätného odberu priamo na predajných miestach elektrospotrebičov.

(8) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú na vykonávanie tejto činnosti uzatvorenú zmluvu s obcou.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

- odpady z obalov a neobalových výrobkov

( papiera, skla, plastov, kovov, kompozitov )

(1) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na obaly a neobalové výrobky znáša príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má s obcou zmluvu.

(2) Zberné nádoby musia byť označené štítkom s minimálnym rozmerom A4 formátu, ktorý je

čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre aký odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

(3) Obec má uzavretú zmluvu so zberovou spoločnosťou a s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky, s ktorou má uzavretú zmluvu aj zberová spoločnosť.

(4) Na triedený zber komunálnych odpadov pre plasty, kovy vrátane akýchkoľvek viacvrstvových kombinovaných materiálov sa môže použiť spoločná zberná nádoba, nakoľko je zabezpečené, že budú následne roztriedené a takáto forma zberu neznemožní ich recykláciu

(5) Zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov vykonáva v zmysle harmonogramu zberu

príslušná zberová spoločnosť.

(6) Zakazuje sa odovzdať odpady z obalov a neobalových výrobkov iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

(7) Informačnú kampaň pre občanov zabezpečuje príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzavretú zmluvu.

(8) Občania môžu obaly a neobalové výrobky odovzdať aj na zbernom dvore Obce Dolný Štál.

8.1 Papier a lepenka – triedia sa do modrých nádob  určených na triedený zber komunálnych odpadov.

- Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladač bez kovových častí, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

- Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

8.2 Plasty, kovy, kompozity – triedia sa spoločne do žltých nádob a do určených žltých vriec na triedený zber komunálnych odpadov

- Patria sem:  :

a) plasty plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 b) kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble ( bez bužírky ), starý riad, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

c)  kompozity: viacvrstvové obaly z mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína a avivážnych prostriedkov

Nepatria sem:

a)           plasty: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty

(zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

b) kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

c) kompozity: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, znečistené kompozitné obaly

Väčšie kusy plastového odpadu sa vyložia v čase zberu vedľa vriec.

 

8.3 Odpady zo skla – triedia sa spoločne do zelených nádob a do určených jutových vriec na triedený zber komunálnych odpadov.

- Patria sem:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

- Nepatria sem:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky

(1) Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami je potrebné odovzdávať do

verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 (2) Nespotrebované lieky je zakázané vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob

určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať

na verejné priestranstvá obce.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

– šatstvo, textil

(1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

- topánky (topánky iba v pároch, nezničené)

- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

(2) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú

umiestnené na určených miestach v obci.

(3) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a

vyprázdňovanie.

(4) Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je každý druhý mesiac, resp. na základe požiadavky obce

zmluvnému partnerovi o vyprázdnenie kontajnerov.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

– jedlých olejov a tukov z domácností

 

(1) Odpadové jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v pôvodných plastových fľašiach od olejov prípadne

v PET fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

(6) Občania môžu odpadové jedlé oleje a tuky odovzdať do nádob na to určených v prevádzke miestneho hospodárstva v Dolnom Štále. Obec zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera odvoz jedlých olejov a tukov v pravidelných intervaloch

§ 17

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

1)           Zelený odpad (BRZO) zo záhrad, cintorínov a parkov sa predovšetkým má kompostovať hneď na mieste.

2)           Prevádzkovatelia trhových predajní si zabezpečujú odvoz BRZO zo svojich prevádzok zmluvným partnerom.

3)           Je zakázané biologicky rozložiteľný odpad ukladať do zberných nádob a zberných vriec na KO a DSO.

4)           Je zakázané spaľovať odpad zo zelene napr. mokrú drevenú hmotu z ošetrovania drevín, trávu, burinu, listy a pod.

5)           Obec vykonáva  2x za rok v jarných a jesenných mesiacoch odvoz zeleného odpadu na zberný dvor z domácností. O čase a spôsobe zberu upovedomuje občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetu.

6)           Obec zabezpečuje zber BRKO prostredníctvom zmluvného partnera v dvojtýždňových intervaloch z domácností . Na zber BRKO sa používajú  nádoby, ktoré obec zapožičiava za nájomné vo výške 20 eur/rok do každej domácnosti, ktorá o to požiada z dôvodu, že nemá vlastnú kompostáreň.

7)           Domácnosti, ktoré predložia obci písomný záväzok, že počas roka budú využívať vlastnú kompostáreň na kompostovanie BRKO, nie sú povinní prenajať nádobu na zber BRKO.

8)           O domácich kompostarniach sa vedie evidencia, ktorá je každoročne aktualizovaná do 30. novembra.

9)           Ak sa preukáže, že viac ako 50% domácností má vlastnú kompostareň, obec nie je povinná zabezpečiť zber BRKO podľa bodu 7.

10)         Domácnosti, právnické a fyzické osoby (okrem podnikateľov uvedených v bode 2.), ktoré nemajú vlastnú kompostáreň, majú možnosť odovzdať zelený odpad a BRKO na zberný dvor v množstve cca 1m3 t.j. obsahu jedného štandardného prívesného vozíka 2x za rok.

 

§ 18 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

 

(1)          Je zakázané biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad a do nádob určených na triedené zložky komunálnych odpadov alebo ukladať vedľa týchto nádob alebo ukladať na verejné priestranstvá obce.

(2)          Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň

(3)          V obci Dolný Štál sa nebude zavádzať zber kuchynského odpadu z dôvodu výnimky:

Ku dňu schválenia tohto VZN nariadenia má obec preukázané, že najmenej 50% obyvateľov obce má vlastnú kompostáreň.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

 

(1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

(2) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na

zber komunálnych odpadov.

(3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné

kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 (4) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať

požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene

potravín.

(5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na

jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

(6) Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

(7) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období

frekvencia zberu musí byť vyššia.

(8) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto

odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

(9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje

sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

(10) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

(11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

(12) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním

do kanalizácie.

(13) Obec ako prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania – školskej jedálne musí plniť tieto

povinnosti prevádzkovateľa kuchyne.

Prevádzkovanie zberného dvora – je prerušená

1)           Obec Dolný Štál  tohto času neprevádzkuje zberný dvor

2)           V čase zberu veľkorozmerného odpadu, zeleného odpadu zo záhrad a elektroodpadu bude vyznačené miesto pre uloženie veľkokapacitných kontajnerov, ktorých vyprázdňovanie bude zabezpečené ihneď po naplnení so zmluvným partnerom


technical schools