Prerokovanie územného plánu obce

08.06.2015 10:23

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Prerokovanie NÁVRHU Územného plánu obce

DOLNÝ ŠTÁL

 

Obec Dolný Štál, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu riešenia Územného plánu obce Dolný Štál.

Návrh riešenia územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia územného plánu bude vystavený v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona na Obecnom úrade Dolný Štál k verejnému nahliadnutiu v termíne

 

                                                                                od 08. júna 2015          do 07. júla 2015 (vrátane).

 

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín obecného úradu. Návrh územného plánu bude k nahliadnutiu aj na webovej stránke obce Dolný Štál ( https://dolnystal.webnode.sk ).

(stiahnúť tu: NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU)

 

V rámci prerokovania návrhu riešenia územného plánu obce Dolný Štál Vás pozývame na verejné prerokovanie, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2015 o 17,30 hod. (štvrtok) v Kultúrnom dome v Dolnom Štáli za účasti spracovateľa územného plánu.

           

Zároveň Vás žiadame, aby ste svoje stanoviská a pripomienky v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona uplatnili v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr v deň ukončenia prerokovania návrhu riešenia t.j. 07.07.2015. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia územného plánu obce Dolný Štál pripomienky.

 

 

Tomáš Horváth

  starosta obce


technical schools