Prenájom priestorov - Výzva č. 4/2020 / Bérlet meghirdetése

22.04.2020 11:56

Výzva č. 4/2020

OBEC DOLNÝ ŠTÁL

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

a na základe uznesenia OZ Dolný Štál č. 9/1/2020

 

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

PREDMET SÚŤAŽE:

 Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti – nebytových priestorov, v budove študijného centra , ktoré sa nachádza na parc. č. 16/7  v kat. území obce Dolný Štál pod s.č. 805 vo vlastníctve obce Dolný štál na základe LV č. 868 vedenej na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katstrálny odbor.

Predmetom prenájmu sú miestnosti  na 2. podlaží budovy po jednom alebo spolu:

Miestnosť č. 46 o ploche 23,5 m2

Miestnosť č. 47 o ploche 3,6 m2

Miestnosť č. 48 o ploche 26 m2

Miestnosť č. 49 o ploche 8,4 m2

Miestnosť č. 50 o ploche 8,4 m2

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

 1. Nebytové priestory sa prenajímajú na podnikateľskú činnosť nevýrobného charakteru, ktorým sa neruší vyučovanie základnej umeleckej školy na 1 podlaží..
 2. Súťažiaci označí spôsob využitia podľa miestností
 3. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom v €/m2 na rok, pričom minimálne nájomné podľa účelu využitia v súlade s platným VZN obce  je:

účelu nájmu. DRUH PRIESTORU

€ m2/rok

1. OBCHODNÉ PRIESTORY

20

2.KANCELÁRSKE PRIESTORY

20

 1. Súťažiaci musí uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskoršie do 10 dní od obdržania výsledku vyhodnotenia súťaže
 2. kritériami pre vyhodnotenie návrhov v poradí  sú:

cena za prenájom celkom na rok

 1. prílohou návrhu musí byť priložený doklad oprávňujúci nájomcu na vykonanie činnosti
 2. záujemcovia majú možnosť obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v dňoch od 27.4.2020 do 6.5.2020 po telefonickom dohovore na t. č. 0918503991
 3. návrhy na prenájom  (návrh nájomnej zmluvy) spolu s dokladom oprávňujúcim na výkon podnikateľskej činnosti podáva súťažiaci písomne v zapečatenej obálke s označením ,, Prenájom č. 805 – súťaž – neotvárať!“ a to písomne na adresu : Obecný úrad Dolný Štál,  alebo osobne do podateľne Obecného úradu Dolný Štál v úradných hodinách,
 4. lehota na predkladanie návrhov končí dňa 7.5.2020 do 11:00 hod.
 5. návrh zmluvy je po predložení už neodvolateľný

OSTATNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál ponúka priestory v stavebno – technickom stave tak, ako bude prezentovaný na obhliadke priestorov. Vyhlasovateľ nebude zohľadňovať

( kompenzovať) v nájomnej zmluve žiadne ďalšie stavebno – technické úpravy interiéru nájomcom, súvisiace so zabezpečením prevádzky.

 1. Návrh na zmenu užívania stavby v stavebnom konaní na príslušný stavebný úrad a žiadosť o vydanie Rozhodnutia - súhlasu RUVZ podá nájomca
 2. Cena za prenájom sa stanovuje iba za prenajímané priestory, nezohľadňuje náklady za úhradu energií. Úhradu týchto nákladov – elektrická energia, plyn, voda a stočné si budúci nájomca bude realizovať na základe zmluvných vzťahov uzavretých medzi ním a budúcim dodávateľom energií a vody – v prípade čiastočného prenájmu prenajímateľovi úmerne k prenajatej ploche.
 3. Budúci nájomca plne zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych, bezpečnostných a iných opatrení pre zabezpečenie prevádzky v zmysle platných zákonov, nariadení a pod.
 4. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál neprijíma návrhy v ktorých sú stanovené výpovedné podmienky iné, ako sú zákonnými predpismi stanovené a ktoré by boli pre obec zjavne nevýhodné.
 5. Dobu nájmu stanovuje vyhlasovateľ min. 1 rok. V prípade nájmu na dobu neurčitú je stanovená výpovedná lehota 3 mesiace.
 6. Nájomca musí zaplatiť kauciu vo výške nájmu zodpovedajúcej výpovednej doby.

podmienky vyhlasovateľa

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
 7. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto

obchodnej verejnej súťaži,

 1. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,  môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa.
 3. Prípadné nejasnosti ohľadom súťažných návrhov je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade Dolný Štál, tel. č. 0315902744.

V Dolnom Štále, dňa 21.04.2020

vzor najomnej zmluvy.docx (28097)

grafická príloha -  na prenajom.pdf (73635)


technical schools