Predaj pozemku, výzva č. 3/2020 - Telekeladás meghirdetése

22.04.2020 11:53

V Dolnom Štále, dňa 21.4.2020

Naša značka: OU 49/2020-2

Vybavuje: Ing. Domonkosová Zuzana

                             

Obec  Dolný Štál vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  obchodného zákonníka a uzn. OZ č. 10/1/2020

obchodnú verejnú súťaž

č. 3/2020

na predaj parc. č. 80/109 reg. C-KN – orná pôda v intraviláne o výmere 32 m2,  80/120 reg. C-KN – orná pôda v intraviláne o výmere 91 m2v k.ú. Tône  v podiele 1/1.

 

Záväzné súťažne podmienky:

 

1.     Predmetom prevodu sú pozemky v kú, Tône v podiele 1/1vedené na LV  868 na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katastrálny odbor – reg. C-KN vo výlučnom vlastníctve obce Dolný Štál ako : 

parc. č. 80/109 reg. C-KN – orná pôda v intraviláne o výmere 32 m2,  80/120 reg. C-KN – orná pôda v intraviláne o výmere 91 m2  

2.     Predloženie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s ďalšími súťažnými podmienkami

3.     Kúpna cena má byť minimálne vo výške 10 eur/m2.

4.    Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností v lehote splatnosti podľa zmluvy - ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu uzavretia zmluvy-  inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6.     Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obchodného zákonníka).

 

 

Ďalšie súťažné podmienky a informácie:

 

  1. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu v Dolnom Štále,  adresa Ul. Mateja Korvína 676/2,  u starostu obec Tomáša Horvátha v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  11:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
  2. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u starostu obce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  11:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
  3. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. M. Korvína 676/2 v zalepenej obálke a s výrazným označením

„OVS 2 neotvárať“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhu na uzavretie zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo / pri právnickej osobe: obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu)

  1. Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v  priloženom  vzore  sú  záväzné  a  nemenné.  Účastník  je  povinný  doplniť údaje uvedené v bode  3 týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať, v prípade právnickej osoby opečiatkovať.
  2. Návrh  kúpnej  zmluvy  musí  byť  spracovaný  v  slovenskom  jazyku.  Účastník  súťaže  ho predloží v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.
  3. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 15.5.2020 o 11:00.hod.
  4. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
  5. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou elektronicky najneskôr do 3 dní.
  6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

Záverečná informácia:

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať

- na internetovej stránke www.dolnystal.eu

-  na adrese : Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2 v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  11:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991

-   na e-mailovom na adrese : starosta@dolnystal.sk, dolnystal@gmail.com

 

Tomáš Horváth, starosta obce v.r.

VZOR - prihlaska VOS .docx (12,8 kB)
Zmluva - VZOR na VOS .docx (23,7 kB)
 

    


 


technical schools