Predaj pozemku - Výzva č. 1/2020 - Telekeladás meghirdetése

09.01.2020 11:33

V Dolnom Štále, dňa 22.01.2020

Oznamujeme záujemcom, že otváranie obálok prijatých návrhov na základe nižšie uvedenej Výzvy č. 1/2020 sa koná 28.1.2020 na Obecnom úrade v Dolnom Štále o 13:00 hod.

 

 

V Dolnom Štále, dňa 09.01.2020

Naša značka: OU 600/2020-1

Vybavuje: Ing. Domonkosová Zuzana

                             

Obec  Dolný Štál vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288  obchodného zákonníka a uzn. OZ  č. 79/9/2019

obchodnú verejnú súťaž

č. 1/2020

na predaj parc. č. 2110/8 reg. E-KN – orná pôda  v intraviláne o výmere 1554 m2 v k.ú. Dolný Štál  v podiele 22/336 a parc. č. 2110/10 reg. E-KN – orná pôda  v intraviláne o výmere 82 m2 v k.ú. Dolný Štál  v podiele 22/336 za nižšie uvedené podmienky.

 

Záväzné súťažne podmienky:

 

1.     Predmetom prevodu sú  nehnuteľnosti vedené na LV  2153 na Okresnom úrade v Dunajskej Strede – katastrálny odbor – reg. E-KN v podielom spoluvlastníctve obce Dolný Štál 22/336.

 • parc. č. 2110/8 reg. E-KN – orná pôda  v intraviláne o výmere 1554 m2 v k.ú. Dolný Štál  v podiele 22/336 a
 • parc. č. 2110/10 reg. E-KN – orná pôda  v intraviláne o výmere 82 m2 v k.ú. Dolný Štál  v podiele 22/336, 

2.     Predloženie návrhu kúpnej zmluvy v súlade s ďalšími súťažnými podmienkami

3.     Kúpna cena má byť minimálne vo výške 7,50 EUR/ m2.

4.    Navrhovateľ zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností v lehote splatnosti podľa zmluvy - ktorá nebude kratšia ako 15 dní od dátumu uzavretia zmluvy-  inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

6.     Navrhovateľ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§§ 344, 349 Obchodného zákonníka).

 

 

Ďalšie súťažné podmienky a informácie:

 

 1. Identifikačné informácie o nehnuteľnosti poskytne obec cestou Obecného úradu v Dolnom Štále,  adresa Ul. Mateja Korvína 676/2,  u starostu obec Tomáša Horvátha j v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
 2. Obhliadku a prístup k nehnuteľnosti je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. Mateja Korvína 676/2, konkrétne u starostu obce v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991
 3. Návrhy na uzavretie zmluvy sa musia podať písomne na Obecnom úrade v Dolnom Štále, adresa Ul. M. Korvína 676/2 v zalepenej obálke a s výrazným označením „OVS 1/2020 neotvárať“, kde okrem spomínanej prihlášky do súťaže a návrhu na uzavretie zmluvy budú uvedené identifikačné údaje o osobe navrhovateľa (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo / pri právnickej osobe: obchodné meno alebo názov, právna forma, sídlo, IČO, označenie štatutárneho orgánu)
 4. Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v  priloženom  vzore  sú  záväzné  a  nemenné.  Účastník  je  povinný  doplniť údaje uvedené v bode  3 týchto podmienok a návrh vlastnoručne podpísať, v prípade právnickej osoby opečiatkovať.
 5. Návrh  kúpnej  zmluvy  musí  byť  spracovaný  v  slovenskom  jazyku.  Účastník  súťaže  ho predloží v štyroch vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.
 6. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 27.1.2020 o 12:00.hod.
 7. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
 8. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou elektronicky najneskôr do 3 dní.
 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

 

Záverečná informácia:

 

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základnú informáciu o predmete je možné získať

- na internetovej stránke www.dolnystal.eu

-  na adrese : Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína 676/2 v pracovných dňoch od 8:00 hod. do  16:00  hod. , telefonický kontakt 0918503991

-   na e-mailovom na adrese : starosta@dolnystal.sk, dolnysta

 

Tomáš Horváth, starosta obce Dolný Štál

 

VZOR ZMLUVY: Kúpna zmluva - vzor.docx (25689)


 


technical schools