Pracovná ponuka - zastupovanie riaditeľky ZUŠ

11.06.2018 14:56

V Dolnom Štále, dňa 11.6.2018

 Sp. zn.: OU 387/2018-1

                                                                                       

Obec Dolný Štál  zastúpená starostom obce v zmysle § 3 ods. 14 zákona č. 5962003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov hľadá zamestnanca  na voľné pracovné miesto do pracovnej pozície:

 

zastupovanie  riaditeľky školy:

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál – Alistál

na školský rok 2018/19

 

na obdobie :  počas rodičovskej dovolenky vymenovanej riaditeľky

predpokladané obdobie:  od 1.8.2018 do 31.7.2019

 

Základná požiadavka na uchádzačov o pracovné miesto:

Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle § 34 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.z., že uchádzač

 1. Má spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa cit. zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii,
 2. Musí mať  prvú atestáciu,
 3. Má spĺňať podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti v dĺžke 5 rokov
 4. Najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca má ukončiť funkčné vzdelávanie

Ostatné podmienky :

 1. občianska bezúhonnosť
 2. zdravotná spôsobilosť
 3. znalosť slovenského a maďarského jazyka
 4. riadiace schopnosti
 5. znalosť práce s výpočtovou technikou na užívateľskej úrovni
 6. kvalifikácia minimálne v jednom zo študijných odborov:  klavír, gitara, spev, hudobná teória

Výhody:

 1. z 5 -ročnej  pedagogickej praxe  minimálne 3 roky na základnej umeleckej škole
 2. flexibilita

Prílohy písomnej prihlášky:

 1. profesijný životopis, (s uvedením osobnostných špeciálnych predpokladov, špec. druhov štúdia, publikačnej činnosti, autorstva, umeleckej činnosti atď.),
 2. overená kópia o najvyššom vzdelaní,  kópie dokladov o ďalšom vzdelaní,
 3. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ,
 4. potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 5. písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú školu a školské zariadenie,
 6. lekárske potvrdenie o fyzickej a mentálnej zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca
 7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona o ochrane osobných údajov.             

 

Písomnú prihlášku spolu s prílohami žiadame zaslať najneskoršie 18. júna 2018 na adresu:      

Obecný úrad Dolný Štál,

Tomáš Horváth starosta obce,  

ul. Mateja Korvína č. 676/2,  

930 10 Dolný Štál. 

  Prihlášku možno odovzdať aj do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále do 18. júna 2018 do 12.00 hod.

Uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky budeme o mieste a čase prijímacieho pohovoru vopred písomne informovať.   

 

                                                                                                                                               Tomáš Horváth

starosta obce Dolný Štál v.r.

 


technical schools