Pozor na správne používania čísla domov

30.04.2012 10:10

Číslovanie domov orientačnými „červenými” číslami a zmena adresy bydliska

Od nadobudnutia právoplatnosti VZN č. 5/2005 v našej obci sú platné pomenovania ulíc a v nadväznosti na názvy ulíc aj  orientačné čísla domov.   Majitelia nehnuteľností   sú povinní označiť svoje domy s vhodnými tabuľkami domových čísiel.

Orientačné čísla, ktoré sú vyznačené červenou farbou sú veľmi dôležité pre lepšiu orientáciu jednotiek záchrannej služby prvej pomoci, hasičov a pre poštových doručovateľov. Súpisné čísla označené čiernou farbou nie sú zoradené podľa umiestnenia domov v ulici. Tieto čísla slúžia na evidenciu a identifikáciu nehnuteľnosti na obecnom úrade a v katastri nehnuteľností.

Obyvatelia sú povinní ohlásiť zmenu adresy všade, kde to museli uvádzať pri vybavovaní úradných záležitostí : napr. na živnostenskom úrade, v poisťovniach alebo na daňovom úrade.  Odporúčame našim obyvateľom, aby zmenu  adresy bydliska nahlásili všade, kde sú povinné svoje údaje aktualizovať, lebo jednotlivé inštitúcie môžu za nesplnenie povinnosti ohlásenia zmeny vyrubovať pokuty.  Adresu bydliska treba presne označiť  predovšetkým v osobných dokladoch. Občiansky preukaz bez uvedenia názvu ulice je neplatný.

 

(Foto. ilustračný obrázok)


technical schools