Oznámenie o spôsobe podávania podnetov

16.07.2015 15:26

Spôsob podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou     

poštou.

 

2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa,    

ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

 

3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom  

zodpovednej osoby.

 

4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej

osoby: hktorok@gmail.com . Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou

poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná   

bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.


technical schools