Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu Obce Dolný Štál

02.10.2012 13:44

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

 

V e c : Oznámenie O ZAčATí OBSTARÁVANIA Územného plánu

                                   obce DOLNÝ ŠTÁL

 

 

Obec Dolný Štál, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb., v znení zákona č. 237/2000 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a v znení neskorších predpisov, pripravuje vypracovanie Územného plánu obce Dolný Štál, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dolný Štál  č. 72/4/2012 zo dňa 24.4..2012.

 

Vypracovaný návrh Územného plánu obce bude po prerokovaní schválený v obecnom zastupiteľstve a bude záväzným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

 

Týmto vyzývame občanov, fyzické a právnické osoby aby svoje návrhy, podnety a pripomienky k pripravovanému vypracovaniu Územného plánu obce Dolný Štál predkladali písomnou formou na tunajší obecný úrad v termíne do 20. októbra 2012. Na návrhy a podnety predložené po tomto termíne sa nebude pri spracovaní územného plánu prihliadať.

 

  Eva Csóka

starostka obce

 

 

 

Vyvesené dňa  28. septembra 2012                                                             

 


technical schools