Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu

10.11.2016 09:03

Informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

- písomne do podateľne Obecného úradu:  Obecný úrad Dolný Štál, Ul. M. Korvína 676/2, 93010

- elektronicky do elektronickej podateľne ako všeobecné podanie, na adrese:  https://www.dcom.sk/obyvatel

 

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov Obec Dolný Štál oznamuje začatie konania:

11/2020 - vo veci výrubu 2 ks smreku obyčajného a 1 ks smreku pychľavého v k.ú. Horný Štál pri rod. dome s.č. 213 na parc. č. 846/6

10/2020 - vo veci výrubu 2 ks orechu na parc. č. 88/1, na Ul. Komárňanskej č. 182/69 v k.ú. Horný Štál

9/2020 - vo veci výrubu 1 ks borovice, na parc. č. 846/9, na Ul. Hornoštálska, č. 214/79 ,  v k.ú. Horný Štál

8/2020 - vo veci výrubu 2 ks smreku obyčajného, na parc. č. 190/1, na Ul. Lesnej, s.č. 489, k.ú. Dolný Štál

7/2020 - vo veci výrubu 2 ks smreku pichľavého, na prac. č. 162/1, Ul. Záhradnícka s.č. 510, k.ú. Dolný Štál

6/2020 - vo veci výrubu 4 ks stromov druhu topoľ  na parc. č. 16/1 zast. plocha pri školskej budove ZUŠ v k.ú. Dolný Štál

5/2020 - vo veci výrubu 1 ks smreku obyčajného na parc. č. 26/1 zst. plocha pri rod. dome 49/107 v k.ú. Dolný Štál

4/2020 - vo veci výrubu 2 ks orechu na parc. č. 87/3, k.ú. Horný Štál v záhrade rod. domu na Komárňanskej ceste 178/6

3/2020 - vo veci výrubu 2 ks smreku obyčajného na parc. č. 95/3, k.ú. Horný štál, zast. plocha rod. domu  na ul. Komárňanská č. 185

2/2020 - vo veci výrubu 1 ks smreku obyčajného na parc. č. 132/4 v k.ú. Horný Štál verejná zeleň  pri rodinnom dome na Ul. Orechová

zverejnené 4.2.2020

1/2020 - vo veci výrubu 2 ks orechu na parc. č. 64/1 v k.ú. Horný Štál, zast. plocha rodinného domu na Ul. Hornoštálskej

zvrejnené 4.2.2020.

12/2019 - vo veci výrubu 4 ks smreku obyčajného na parc.č. 251/2 na Ul. Mateja Korvína pred rod. domom s.č. 651

zvrejnené 10.12.2019

11/2019 - vo veci výrubu 4 ks thuje na parcele č. 359/1 na Ul. Smotanovje  pred budovou reformovanej  cirkvi

zverejnené 17.10.2019

10/2019 - vo veci výrubu 2 ks smreku pichľavého na parc. č. 500/1, pred rod. domom na Ul. Hlavná č. 77

Zverejnené11.10.2019

9/2019 - vo veci výrubu krovitých porastov v prevažnopm pomere bazy čiernej,  o ploche cca 400 m2 - parc. č. 3170- orná pôda v k.ú. Horný Štál

zverejnené 10.10.2019

8/2019 - vo veci výrubu 2 ks thuje,  na parc. č. 1201/1, Tôňska  cesta , pred domom 311/39- Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16.10.2019 o 15:30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste

Zverejnené 09.10.2019

7/2019 - vo veci výrubu 1 ks orechu, 1 ks lipy na parc. č. 115/3, Komárňanská cesta 198/97- Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16.10.2019 o 13:00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste

Zverejnené: 25.09.2019

 
6/2019 - vo veci výrubu 1 ks smreku -na parcele 382/1 , Smotanová ul. 392/10  Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16.10.2019 o 15:00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste
Zverejnené: 25.09.2019
 
 
5/2019 - vo veci výrubu 6 ks borovice, 1 ks smreku na aprcele č. 494/2, Ul. Hlavná č. 39.
Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16.10.2019 o 14:00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Dolnom Štále
Zverejnené: 25.09.2019
 
4/2019 - vo veci vydania súhlasu  na výrub:3 ks stromu – identifikuje sa na mieste,3 ks smreku s obvodom kmeňa 61-66 cm meraným vo výške 130 cm,  ktoré rastú na pozemku KN-C č. 653/31– zastavaná plocha -   v k. ú. Dolný Štál pri rodinnom dome na adr. Lesná č. 501 vo vlastníctve žiadateľa.  Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 17.4.2019 o 13:30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste výrubu, Ul. Lesná č. 501
Zverejnené: 09.04.2019 

  3/2019 - vo veci výrubu 3 ks orechu 50-150 cm  a 3 ks smreku 85-90 cm na parc. č. 128 v k.ú. Dolný Štál na adrese Záhradnícka 518/12 - stretnutie účastníkov konania 13.3.2019 o 9:00 na mieste výrubu

zverejnené: 05.03.2019

 2/2019 - vo veci výrubu 2 ks jasene štíhleho s obvodm kmeňa 45 - 48 cm, na parc. č. 773/1 v k.ú. Horný Štál na adrese Hornoštálska 795/72 - stretnutie účastníkov konania 8.3.2019 o 11:00 na obecnom úrade

Zverejnené: 28.02.2019

10.12.2018 - 1/2019 - vo veci výrubu 2 ks borovice s obvodom kmeňa 80 - 85 cm na parc. č. 102 v kú. Horný Štál na adrese Hornoštálska 244/32 - stretnutie účastníkov konania 8.3.2019 o 10:00 na obecnom úrade.

 

Rok 2018

15/2018 - 10.12.2018 vo veci výrubu 1 ks borovice, na parc. č. 1900/1, cint. Horný štál -stretnutie účstníkov konania na Ocˇu 19.12.2018 o 11:00 hod.

14/2018 - 10.12.2018 - vo veci výrubu 1 ks borovice, na parc. č.1900/1 cint. Horný štál - stretnutie účastníkov konania na OcÚ 19.12.2018 o 11:30 hod.

13/2018 - 10.12.2018 - vo veci výrubu 1 ks agátu, na Ul. Mostová, parc. č. 10/11 - stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade 19.12.2018, 10:30

12/2018 - 19. 10. 2018 - vo veci výrubu 1 ks borovice, na Ul. M. Korvína, s.č.  651 - stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade  25.10.2018 15:00.

 

11/2018 - 19.10.2018 - vo veci výrubu 1 ks orechu, na Ul. Lesná č. 523, s.č.,  - stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade  25.10.2018:., 14:00

 

10/2018 - 19.10.2018 - vo veci výrubu 1 ks smreku - na ul. Tôňska, 322/29, prc. č. 1200/3 - stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade 25.10.2018 13:00

 

9/2018 - 07.06.2018 - vo veci výrubu 1 ks pagaštan konský - na Ul. Halvná, parc. č. 465, v k.ú. Dolný Štál - stretnutie účstníkov konania 14. 6. 2018 pri farskom úrade v Dolnom Štále na Ul. Hlavná č. 75/40

 

8/2018 - 20.03.2018 - vo veci výrubu 2 ks smrek obyčajný, 1 ks smrek strieborný - na Ul. Hlavná č. 92 parc. č. 354  - stretnutie účastníkov konania na Obecnom úrade, dňa 26.03.2018 o 10:00 hod.

 

7/2018 - 16.03.2018 - vo veci výrubu: 1 ks smrek strieborný, na ul. Lesná 499/10, parc. č. 175/1  - stretnutie účastníkov konania na Obecnom úrade, dňa 23.03.2018 o 10:00 hod.

 

6/2018 - 19.02.2018 - vo veci výrubu: 4 ks smrek, 1 ks borovica,  na Ul. Hlavná 687/39, prc. č. 472/2, stretnutie účastníkov konania na mieste výrubu dňa 07.03.2018

14:00 hod.

 

5/2018 - 07.02.2018 - vo veci výrubu:  1 ks smrek na ul. Lesnej, parc. 4/183, stretnutie účastníkov konania na Obecnom úrade, dňa 15.02.2018 o 9:30 hod.

 

4/2018 - 05.02.2018 - vo veci výrubu: 2 ks smrek ,   4 ks pagaštan  konský, na Ul. Orechová, parc. č. 132/4,na Ul. Hornoštálska, parc. č. 65/1, 65/2, stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade v Dolnom Štále, Ul. Mateja Korvína č. 676/2 , 13.02.2018 o 11:30 hod.

 

3/2018 - 02.02.2018 - vo veci výrubu, 1 ks smrek na Ul. Hornoštálskej, parc .č  104/2, stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade v Dolnom Štále, Ul. Mateja Korvína č. 676/2 , 9.02.2018 o 10:00 hod.

 

2/2018 - 08.01.2018 - vo veci výrubu 1 ks smrek na ul. Hasičská, parc. č.393/1, stretnutie účastníkov konania na obecnom úrade v Dolnom Štále, Ul. Mateja Korvína č. 676/2 , 15.01.2018 o 9:00 hod.

 

1/2018 - 04.01.2018 - vo veci výrubu 2 ks tuje na ul. Hlavná, parc. č. 500/1

_____________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2017

08. 11.2017 - vo veci výrubu  2 ks smrek, na parc. č. 237/2, k.ú. Dolný Štál, Ul. Lycejná,

                1 ks borovica na parc. č. 773/10 k.ú. Horný Štál , Hornoštálska cesta

                2 ks tuje na parc. č. 110/2, Ul. Hlavná

11.10.2017 -  vo veci výrubu - 2 ks smrek, na parc. č. 180, k.ú. Dolný Štál, Ul. Lesná 493/6

                    1 ks agát biely na parc. č. 322, k.ú. Dolný Štál, Ul. Smotanová č. 369

04.10.2017 - vo veci výrubu - 1 ks tuje, na aprc. č. 1036/1. v k.ú. Horný Štál, Ul Tôňska - z dôvodu stavby

20.9.2017 -  vo veci výrubu - 2 ks borovice, na parc. č. 319/1, v k.ú. Dolný Štál, ul. Hlavná, z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby,

18.9.2017 -  vo veci výrubu - 1 ks smreku, 1 ks borovice, na parc. č. 27/1 v k.ú. Horný Štál, Hornoštáslska cesta, z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby, elektrického vedenia

31.8.2017 -  vo veci výrubu - 6 ks borovice, 1 ks smreku pichľavého, na parc. č. 494/7, k.ú. Dolný Štál, na ul. Hlavná č. 635/74  z dôvodu  zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch, ohrozenia života a stavby

26.6.2017 -  vo veci výrubu 4 ks agát biely a 12 ks topoľ osikový na parc č. 2606 k.ú. Dolný Štál, parc.č. 2202, 2208, 2209 - k.ú. Horný Štál, z dôvodu stavby -  predĺženie staničných koľají

12.4.2017 -  vo veci výrubu 1 ks smreku, na aprc. č. 1222, k.ú. Horný štál, Ul. Tôňska č. 308 z dôvodu narušenia stability koreňového systému, ohrozenia rodinného domu a inžinierskych sietí

17.03.2017 -  vo veci výrubu - 5 ks borovice, 4 ks tuje, na parc. č. 110/2, k.ú. Dolný Štál, na ul. Hlavná č. 85  z dôvodu ohrozenia elektrického vedenia, resp. zlých hygienických podmienok v nebytových priestoroch

14.3.2017 -  vo veci výrubu 1 ks smreku, na parc. č. 82/1, k.ú. Horný Štál na ul. Komárňanská č. 158/39  z dôvodu nevhodných hygienických pomerov v byte,  a ohrozenia el. vedenia

09.03.2017 - začatie konania vo veci výrubu - 1 ks lipa, 2 ks smrek, na parc. č. 406/2 k.ú. Dolný Štál z dôvodu ohrozenia vedenia a zlých hygienckých pomeroch v byte - s.č. 414

27.02.2017 - začatie konania vo veci výrubu - 2 ks javor jaseňolistý, 1 ks čerešňa - planá - na parc. č. 1900/3 na základe právoplatného stavebného povolania č. 1425/DO/785/2016/033-LSzI-003

21.02.2017 -  vo veci výrubu - 3 ks smrek - nevhodné hygienické podmienky v budove s.č. 468 na parc. č. 459/2 k.ú. Tône

21.02.2017 - vo veci výrubu - 2 ks smrek -  Tôňska 313/37

25.01.2017 -  vo veci výrubu - 1 ks smrek, parc. č. 457/4

25.01.2017 -  vo veci výrubu - 9 ks smrek, parc. č. 521/2

26.01.2017 -  vo veci výrubu - krovité porasty na parc. č. 3649

 

V roku 2016 (od nov.)

09.11.2016 začatie konania vo veci výrubu kroviny - parc. č. 472/93, 472/92, 481/102, 2304 - Ladislav Rasztgyörgy, náletové krovinovité porasty na ploche 470 m2 z dôvodu ohrozovania funkčnosti oplotenia

24.11.2016 začatie konanie vo veci výrubu stromov, 2 ks. lipa, parc. č. 465, k.ú. Dolný Štál, žiadateľ: Bozay Krisztián

 


technical schools