Oznam pre zdravotne postihnutých

07.06.2013 13:31

Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. preukazom fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím s neobmedzenou platnosťou vydaným pred 1.1.2009 končí platnosť 31.12.2013. Z toho vyplýva, že držitelia týchto preukazov by sa počas kalendárneho roka 2013, najneskôr však do 31.12.2013 mali dostaviť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda, Ádorská 41, oddelenie posudkových činností – prízemie, č. dverí 9 a 10, s dvomi fotografiami v rozmere 3x4 cm, s občianskym preukazom a s pôvodným preukazom, ktorého platnosť končí. Na úrade sa vyplní tlačivo o výmene preukazu, podpíše sa nový preukaz a po vyhotovení občan osobne obdrží nový preukaz a odovzdá pôvodný preukaz. Upozorňujeme občanov, že po uplynutí zákonom stanovenej lehoty, teda po 31.12.2013 nie je možné vymeniť preukazy, ktorým sa skončila platnosť, občan bude musieť požiadať o vyhotovenie preukazu aj s priloženými aktuálnymi lekárskymi nálezmi v novom konaní.

 


technical schools