Ochrana pred požiarmi

02.07.2019 14:53

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru.pdf (79591) od 02.07.2019  do odvolania!

ODVOLANÉ 26.8.2019 o 12:00 hod.

Občanom sa zakazuje:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru a v ich ochrannom pásme zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Občania sú povinní:  Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom  resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve  pri dodržaní najmä týchto opatrení:

 1. spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
 2. miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých  materiálov,
 3. spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
 4. vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
 5. mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

 

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

 1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby  sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku

tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

 

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

 


technical schools