Ochrana pred požiarmi - vykurovanie

18.09.2011 16:51

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

 

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas zimného vykurovania. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

 

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 

-       dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,

-       zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,

-       pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,

-       uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,

-       prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,

-       nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,

-       v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,

-       nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

-       na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,

-       dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,

-       popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,

-       sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

 

            Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení. 

 


technical schools