Nové VZN

22.06.2015 15:30

Na zasadnutí OZ boli schválené zmeny VZN o nakaldaní s odpadmi a o financovaní škôl. Úplné znenie nájdete

v sekcii:https://dolnystal.webnode.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/

VZN 3-2015

VZN 4-2015

 

Na prerokovanie bolo zverejnené VZN o školnom na školský rok 2015/16.

Návrh VZN je zverejnený tu: https://dolnystal.webnode.sk/sk/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-pred-schvalenim/


technical schools