Výberové konanie na voľby HK

07.07.2017 11:44

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále svojim uznesením č 51/6/2017 zo dňa 4.7.2017 vyhlasuje výberové konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Dolný Štál  na deň 30.8.2017 

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

2. náležitosti prihlášky:

 1. meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, email, telefónne číslo,
 2. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 3. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 4. profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 5. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 7. čestné vyhlásenie o tom, či  je alebo nie je podnikateľom, či je alebo nie ječlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, či vykonáva alebo nevykonáva inú zárobkovú činnosť.

3. ďalšie predpoklady

 1. najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 2. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 3. užívateľské ovládanie počítača
 4. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dolný Štál zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2 930 10 Dolný Štál do 01.8. 2017. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále, alebo dátum doručenia podľa pošty.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania: 1. september 2017. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,30 úväzku pracovného času.

1. Posúdenie náležitosti podaných prihlášok vykoná starosta obce v spolupráci so zamestnankyňou obecného úradu pre personálne veci,  Katarínou Horváthovou, ktorí vyhodnotia splnenie náležitosti prihlášok a vydajú zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva tajným hlasovaním poslancov OZ.

3. Pre vykonanie voľby volí obecné zastupiteľstvo trojčlennú volebnú komisiu v zložení:Mgr. Arpád Édes,  Bc. Tóth Anita, Dezider Zsemlye, ktorého predsedom bude Mgr. Arpád Édes. Pred samotným hlasovaním budú poslancom predložené všetky informácie (prihláška, všetky náležitosti prihlášky) jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. V prípade záujmu kandidátov o vlastnú prezentáciu im bude udelené právo v časovom obmedzení maximálne 5 minút. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá poslancom. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov.

Na hlasovacom lístku sú uvedení kandidáti v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka obce Dolný Štál. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje.

 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave odovzdá predsedovi volebnej komisie.

Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je na predpísanom tlačive, a so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

 

Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

4. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje:

 • počet prítomných poslancov,
 • počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 • počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 • počet platných hlasovacích lístkov,
 • počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
 • výsledok voľby, resp. 2 kola voľby,
 • meno zvoleného kandidáta.

5. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.


technical schools