Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

14.11.2018 10:02

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Dunajská Streda

 

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-11 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Štál na roky 2015 – 2020 plánuje obec predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál (ďalej len „CIZS“).

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – koordinovaný súbor služieb, procesov, ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je poskytovaná integrovaná starostlivosť občanom v definovanej spádovej oblasti. V CIZS je integrovaným spôsobom zabezpečovaná a poskytovaná predovšetkým všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a prípadne i iná špecializovaná starostlivosť, služby podpory zdravia alebo sociálne služby.

 

V CIZS sa majú integrovať na jednej strane poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a na strane druhej poskytovatelia špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj iné služby (najmä zdravotné a sociálne).

 

Pri budovaní CIZS sa uplatňuje princíp zdola, t. j. dôraz je kladený na spoluprácu územnej samosprávy (obce, VÚC, alebo obce spolu s VÚC) a poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorých pôsobenie v danej oprávnenej spádovej oblasti je potrebné a vhodné.

 

Príprava a fungovanie CIZS predpokladá partnersky prístup obce s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

 

 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku.

 

V prípade záujmu ďalej uvažujeme aj s vytvorením priestorov pre:

 

 • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku, 
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára,
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ),
 • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

 

V rámci realizácie hlavných aktivít projektu plánujeme zrekonštruovať a zmodernizovať budovu zdravotného strediska v obci Dolný Štál určenú primárne pre poskytovanie primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Dunajská Streda.

 

Realizácia projektu bude zahŕňať nasledovné predpokladané aktivity:

 • prístavba,  nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho  stavebného objektu,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu.

 

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v roku 2019 - 2020 a následným spustením prevádzky CIZS v roku 2020.

Spádová oblasť - Dunajská Streda pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami : Dolný Bar, Dolný Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Kostolné Kračany, Kráľovičove Kračany, Kútniky, Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky, Ohrady, Orechová Potôň, Padáň, Povoda, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Vieska, okres Dunajská Streda, Vydrany.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu kontaktujte prosím prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov pána starostu obce Dolný Štál, Tomáša Horvátha, ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

 

Kontaktné údaje:

Obec Dolný Štál - Obecný úrad Dolný Štál

ul. Mateja Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál

Tomáš Horváth, starosta obce

E-mail: starosta@dolnystal.sk

Tel.: 031/5902740, 0918/503 991

Web : https://dolnystal.webnode.sk/sk/

 

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte do 05.12.2018, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru dňa 19.12.2018 zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany. 

 


technical schools