Do pozornosti chovateľov psov

09.03.2018 10:31

Dôležitý oznam!

Upozorňujeme chovateľov posv, že na chov psov sa vzťahujú právne predpisy zakotvené v  Zákone č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a v  Zákone č 282/2002 o podmienkach držania psov v znení neskorších zmien.

Podľa ustanovení uvedených zákov chovateľ psa je povinný najmä:

- ohlásiť svojho psa na obecnom úrade

- starať sa o pravidelnom očkovaní psa

- zabezpečiť psa proti voľnému pohybu na verejných priestranstvách v obci

- oznámiť skutočnosť, ak pes pohrýzol človeka

Ďalšie podrobnosti - oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Dunajskej Strede, výňatok zo zákona o priestupkoch, formuláre, ohlášky môžete stiahnúť tu:

Oznam RVPS.pdf (76555)

Veterinárne osvedčenie (v prípade pohrýzenia) .pdf (101610)

Prihlásenie - odhlásenie psa.pdf (34765)

Priestupky.pdf (40727)

Daň za psa - tlačivo. df (49975)

Žiadame obyvateľov obce, aby svoje ohlásenia aleb pripomienky zasielali úradnou formou na niektorý z našich kontaktov:

e-mail: podatelna@dolnystal.sk

postacím: UIl. mateja Korvína 676/2, 930 10 Dolný Štál

Tel.: 5902740, 41, 42, 43, 44

mobil: 0918503991


technical schools