Chráňme prírodu pred požiarmi !

06.03.2017 15:37

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Dunajskej Strede v súlade
s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

 

od 14. 09. 2017 od 900 hod.

 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 23.06.2017

 

 

 

Chráňme prírodu pred požiarmi !

 

Vážení spoluobčania!

 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého             a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

 

Občanom sa zakazuje:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

 

Občania sú povinní:  Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom  resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve  pri dodržaní najmä týchto opatrení:

 1. spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,
 2. miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých  materiálov,
 3. spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,
 4. vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,
 5. mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

 

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

 1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby  sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku

tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

 

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


technical schools