Chráňme prírodu pred požiarmi!

12.03.2012 10:13

Chráňme prírodu pred požiarmi

 

Vážení spoluobčania!

 

 

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť. Na predchádzanie vzniku požiarov v tomto období je dôležité si uvedomiť, že:

 

Občania nesmú:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,

 

Občania sú povinní: pri spaľovaní rastlinných odpadov postupovať veľmi opatrne. Ak odpad nie je možné spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

- spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

- miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému
     rozširovaniu požiaru , okolie ohniska zbaviť horľavých  materiálov,

- spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

- vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

- mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

 

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nesmú:

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva.

 

 

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

 

 

technical schools