Celoplošná deratizácia

27.03.2019 15:08

Vec:  Celoplošná deratizácia na území obce - opatrenie

Obec Dolný Štál  na základe Usmernenia vydaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, vyzýva fyzické osoby, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikatelia, aby v dobe od 15.4.2019 do 12.5.2019, za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa príslušných ustanovení Zákona č. 355/2007 Z. z., vykonali  deratizáciu v objektoch vo vlastníctve, správe a nájme prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa cestou odborne spôsobilej osoby na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov.

Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinný vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a  pivničných  priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, skládkach komunálneho odpadu a kanalizačných rozvodoch.

Fyzické osoby v priestoroch rodinných domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, vykonajú deratizáciu svojpomocne  s dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na daný účel.  

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

 


technical schools