Výzva č. 6/2016 - Prenájom ambulancie

16.11.2016 16:28

OBEC DOLNÝ ŠTÁL

v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, §281 až §288 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

a na základe uznesenia OZ Dolný Štál č. 69/6/2016

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

PREDMET SÚŤAŽE:

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti – nebytových priestorov na zdravotnícke účely  v budove zdravotného strediska .č. 675 na parc.č. 227/6, 227/7, 227/8 v k.ú. Dolný v rozsahu miestností:  miestnosti :

7 – miestnosť pre lekára ...... 20,4 m2

8 – ošetrovňa...................... 21,88 m2

10 – čakáreň.... ...................20,7 m2

Vvykurované priestory spolu : 62,98 m2

13 - chodba.........................13,44 m2

9 - chodba,.. .......................14,6 m2

Nevykurované priestory spolu: 28,04 m2

 Prenajatá plocha celkom: 91,02 m2.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

 1. Nebytové priestory sa prenajímajú na  poskytnutie zdravotníckych služieb – ambulanciu.
 2. Súťažiaci označí spôsob využitia podľa miestností
 3. Súťažiaci ponúkne cenu za prenájom v €/m2 na rok, pričom minimálne nájomné bez režijných nákladov podľa účelu využitia v súlade s platným VZN č. 6/2011 obce  je:

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

€/m2/ROK

1. HLAVNÉ PRIESTORY * na zdravotnícke účely

            10

2. VEDĽAJŚIE PRIESTORY** – užívané v súvislosti činnosťou neštátneho zdravotníckeho zariadenia v nevyhnutnom rozsahu

              0

3. VEDĽAJŠIE PRIESTORY – na skladovanie, ktoré nesúvisí  činnosťou neštátnej ambulancie

            15

 1. Súťažiaci musí uzatvoriť nájomnú zmluvu najneskoršie do 10 dní od obdržania výsledku vyhodnotenia súťaže
 2. kritériami pre vyhodnotenie návrhov v poradí  sú:

1. účel využitia:

 1. stomatologická ambulancia
 2. iná ambulancia lekárskej starostlivosti
 3. iné zdravotnícke služby (napr. rehabilitácia)

podmienka splnenia účelu ambulancie je ordinovanie minimálne 3x v týždni

 1. cena za prenájom celkom na rok
 1. prílohou návrhu musí byť priložený doklad oprávňujúci nájomcu na vykonanie činnosti
 2. záujemcovia majú možnosť obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v pracovných dňoch dňoch do 09.12.2016 po telefonickom dohovore na t. č. 031/5902740, 44 alebo 0918503991
 3. návrhy na prenájom - návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladom oprávňujúcim na výkon zdravotníckej činnosti podáva súťažiaci písomne v zapečatenej obálke s označením ,, Prenájom ObZS – súťaž – neotvárať!“ a to písomne na adresu : Obecný úrad Dolný Štál,  alebo osobne do podateľne Obecného úradu Dolný Štál v úradných hodinách,
 4. lehota na predkladanie návrhov končí dňa 19.12.2016 do 12:00 hod.
 5. návrh zmluvy je po predložení už neodvolateľný

OSTATNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

 1. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál ponúka priestory v stavebno – technickom stave tak, ako bude prezentovaný na obhliadke priestorov. Vyhlasovateľ nebude zohľadňovať

( kompenzovať) v nájomnej zmluve žiadne ďalšie stavebno – technické úpravy interiéru nájomcom, súvisiace so zabezpečením prevádzky.

 1. Návrh na zmenu užívania stavby v stavebnom konaní na príslušný stavebný úrad a žiadosť o vydanie Rozhodnutia - súhlasu RUVZ podá nájomca
 2. Cena za prenájom sa stanovuje iba za prenajímané priestory, nezohľadňuje náklady za úhradu energií. Úhradu týchto nákladov – elektrická energia, plyn, voda a stočné si budúci nájomca bude realizovať na základe zmluvných vzťahov uzavretých medzi ním a budúcim dodávateľom energií a vody – v prípade čiastočného prenájmu prenajímateľovi úmerne k prenajatej ploche.
 3. Budúci nájomca plne zodpovedá za dodržiavanie protipožiarnych, bezpečnostných a iných opatrení pre zabezpečenie prevádzky v zmysle platných zákonov, nariadení a pod.
 4. Vyhlasovateľ – obec Dolný Štál neprijíma návrhy v ktorých sú stanovené výpovedné podmienky iné, ako sú zákonnými predpismi stanovené a ktoré by boli pre obec zjavne nevýhodné.
 5. Dobu nájmu stanovuje vyhlasovateľ min. 1 rok. V prípade nájmu na dobu neurčitú je stanovená výpovedná lehota 3 mesiace.
 6. Nájomca musí zaplatiť kauciu vo výške nájmu zodpovedajúcej výpovednej doby.

podmienky vyhlasovateľa

 

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
 7. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto

obchodnej verejnej súťaži,

 1. V prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,  môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa, ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa.
 3. Prípadné nejasnosti ohľadom súťažných návrhov je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade Dolný Štál, tel. č. 0315902744.
 4. Výsledok hodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr 15.01.2017.

V Dolnom Štále, dňa 16.11.2016

 

   Tomáš Horváth,

starosta obce Dolný Štál


technical schools