Výzva č. 5/2016 - predaj, AVIA

10.11.2016 10:11

Vec:  Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy predaj hnuteľného majetku Obce Dolný Štál

 

Obec Dolný Štál so sídlom Obecný úrad Dolný Štál, Ul. Mateja Korvína 676/2, 930 10 , IČO 00305430, zastúpená starostom  Tomášom Horváthom, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a zásad o nakladaní s majetkom obce a na základe Uznesenia OZ č. 71/6/2016 zo dňa 08.11.2016 zverejňuje svoj zámer predať nadbytočný hnuteľný majetok.

Predmet predaja: špeciálne motorové vozidlo, nákladné, požiarne

Farba: Červeno-biela

Továrenská značka, typ: AVIA A 30 K

Motor: motorová nafta

Výrobné číslo motora: 712.01

VIN: 177505 BT

Rok výroby: 1978

EČ: DS 833 BT

Doručovanie ponúk:

            Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 08.12.2016 do 12.00 hod. do kancelárie na obecnom úrade Dolný Štál v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka - AVIA  – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.

            Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 09.12.2016 o 8:30 hod. v kancelárii starostu obce.

V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dolný Štál si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

            Bližšie informácie ohľadom ponuky a osobnej obhliadky poskytne záujemcom informácie osobne v kancelárii obecného úradu starosta obce, prípadne ním poverený pracovník, alebo na tel. čísle 0918 503 991, alebo na dotaz doručený na e-mail: horvath@alistal.sk

 

V Dolnom Štále, dňa 10.11.2016

Dátum zverejnenia:  10.11.2016

Dátum zvesenia: ............................

Miesto zverejnenia: úradná tabuľa obce pred OcÚ, webová stránka obce: https://dolnystal@webnode.sk/sk

   

 

     

                                                                                                                 Tomáš Horváth

starosta obce Dolný Štál


technical schools