Výzva č. 4 4/2016 - Vyhlásenie zámeru predaja

03.10.2016 14:48

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja svojho podielu z parcely  č. 328 – záhrada o výmere 954 m2 - v podiele 422/986 v k.ú. Dolný Štál a vyzýva záujemcov o predloženie cenovej ponuky v rámci verejenj obchodnej súťaže v  súlade s platným nariadením obce min. vo výške 5 eur/m2.

Záujemcovia môžu predložiť cenové ponuky do 19. októbra 2016 do 16:00 hod. v uzatvorenej obálke do podateľne Obecného úradu v Dolnom Štále s nápisom: OVS - neotvárať! Cenová ponuka musí obsahovať:

  • označenie záujemcu:

        fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

        právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.2označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem, výška cenovej ponuky, 

2. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

3. súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

Obec Dolný Štál si vyhradzuje právo zmeniť podmienky VOS , odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. VOS predaj zrušiť.

 

Podrobný výpis v prílohe k stiahnutiu tu: VOS 328.pdf (310029) 


technical schools