3/2015

13.03.2015 15:22

Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer predaja  pozemkov s priamom  spôsobom bez verejnej obchodnej súťaže z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, že uvedené pozemky sú v užívaní fyzických osôb - tvoria priľahlý pozemok k stavbe a nie je ich možné využiť iným spôsobom:

kupujúcemu: Mikuláš Farkas a manž. Juliana Farkasová

v kú. Tône parc.č.  2112/24 záhrada o výmere 88 m2,

v k.ú. Dolný Štál :

a)  parc. č 2112/7 zast. plocha o výmere 64 m2

b) parc. č. 2112/20 záhrada o výmere 16 m2

c) parc. č. 2112/8 záhrada o výmere 100 m2

 

kupujúcemu: Józsa Tibor

v k.ú. Dolný Štál

a) parc. č. 2112/4 - záhrada o výmere 241 m2

b) parc. č. 2112/6 - záhrada o výmere 92 m2

 

kupujúcemu Józsa Zoltán a manž. Renáta Józsaová

v k.ú. Dolný Štál

a) parc.č. 2112/19, záhrada o výmere 17m2

b) parc. č. 10/26 - záhrada o výmere 66 m2

 

kupujúcemu: Etela Józsaová

v kú. Dolný Štál parc. č. 10/25  záhrada o výmere 67 m2

 

kupujúcemu : Mgr. Bábicsová Klára

v k.ú. Dolný Štál, parc. č. 10/23 záhrada o výmere 297 m2


technical schools