2/02015

04.03.2015 10:32
  • Obec Dolný Štál vyhlasuje zámer výmeny pozemkov medzi Obcou Dolný Štál a Pozemkovým spoločenstvom Dolný Štál :

    parc. č.  198/8 reg. C-KN o výmere 209 m2, parc. č. 198/17 reg. C-KN o výmere 99 m2 parc. č. 653/59 reg. C-KN o výmere 407 m2 a novovytvorená parcela z parcely č. 653/87 o výmere 307 m2 v prospech obce Dolný Štál IČO: 00305430

    Parc. č. 653/87 reg. C-KN o výmere 1022 m2 v prospech Pozemkového spoločenstva Dolný Štál, IČO 35607408

    b) schvaľuje spôdob výmeny :  priamym spôsobom bez vyhlásenie obchodnej súťaže z dôvodu vhodného osobitného zreteľa, že ide o výmenu pozemku v zmysle zámennej zmluvy, uzavretej s obcou účelom vytvorenia novej ulice, resp. o pozemky na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve Obce Dolný Štál.

Zámer vyhlásený 4.3.2015


technical schools